December 2018 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Högre utgifter för investeringsstöd jämfört med föregående år. Utfallet är dock väsentligt lägre jämfört med budget.

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 494 miljoner kronor i december. Det är 10 miljoner kronor lägre än i december 2017.

Det preliminära årsutfallet för utgiftsområdet uppgår till 4 610 miljoner kronor. Det är 808 miljoner kronor (21,2 procent) högre än föregående år. De högre utgifterna avser främst anslaget 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande.

Jämfört med vad som anvisades i statens budget är det preliminära årsutfallet för utgiftsområdet 2 341 miljoner kronor (33,7 procent) lägre. Det lägre utfallet avser främst anslagen 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande och 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
dec 2018
Förändring
jämfört med
dec 2017
Utfall
jan-dec 2018
Förändring
jämfört med
jan-dec 2017
SB + ÄB
2018
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 494 - 10 4 610 808 7 062
1:4 Boverket 46 8 291 60 308
1:6 Lantmäteriet 57 5 560 13 564
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 26 - 224 520 111 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0 1 395 - 405 1 395
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 253 175 1 441 978 3 215
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 5 5 15 15 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 73 73 75 75 75
Övriga anslag 34 - 51 314 - 39 470
1:1 Bostadspolitisk utveckling 3 - 48 13 - 47 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 0 43
1:5 Statens geotekniska institut 5 1 43 - 4 47
2:1 Konsumentverket 18 0 163 7 165
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 5 0 44 2 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 1 - 1 20 - 3 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 2 - 2 25 7 26
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 4 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande - 1 - 2
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt