December 2018 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 764 miljoner kronor, det är 83 miljoner kronor högre än i december 2017.

Det preliminära årsutfallet för utgiftsområdet uppgår till 16 012 miljoner kronor. Det är 1 536 miljoner kronor (10,6 procent) högre än 2017. Det beror främst på att utfallet för anslag 14:1 Bidrag till folkbildningen är 507 miljoner kronor (13,2 procent) högre.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
dec 2018
Förändring
jämfört med
dec 2017
Utfall
jan-dec 2018
Förändring
jämfört med
jan-dec 2017
SB + ÄB
2018
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 764 83 16 012 1 536 16 065
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 31 - 12 587 251 589
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 17 12 1 485 63 1 486
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 86 4 1 071 64 1 071
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 30 6 451 57 459
8:1 Centrala museer: Myndigheter 137 18 1 289 167 1 267
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 3 0 242 0 243
13:5 Insatser för den ideella sektorn 0 - 1 151 128 152
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 - 1 4 358 507 4 358
Övriga anslag 459 56 6 379 298 6 439
1:1 Statens kulturråd 6 - 3 50 6 55
1:3 Skapande skola 0 - 15 184 - 2 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 12 - 1 43 4 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 3 2 8 3 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 3 0 15 1 15
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 9 2 214 23 214
2:3 Statens musikverk 19 6 114 - 3 117
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 81 62 199 53 206
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 15 2 120 3 122
3:3 Institutet för språk och folkminnen 7 - 1 66 - 1 67
4:1 Statens konstråd 9 8 25 17 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 13 3 41 8 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 12 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 5 3 40 12 40
5:1 Konstnärsnämnden 5 2 21 0 22
6:1 Riksarkivet 29 - 2 415 28 398
7:1 Riksantikvarieämbetet 28 7 267 39 270
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 87 - 6 270 18 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 8 8
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 259 5 259
8:3 Bidrag till vissa museer 3 0 76 17 76
8:4 Forum för levande historia 4 - 4 45 - 11 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0 0 1 1 1
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 - 1 13 2 13
9:2 Stöd till trossamfund 3 - 6 84 - 4 82
10:1 Filmstöd 0 0 567 20 567
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 0 10 - 4 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 4 1 4
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 3 0 21 - 1 22
11:5 Stöd till taltidningar 9 2 47 1 51
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 4 - 4 44 2 44
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 5 3 77 42 85
13:1 Stöd till idrotten 0 0 1 964 29 1 964
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 21 - 2 50 1 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
14:2 Bidrag till tolkutbildning 2 - 4 51 3 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 190 15 190
14:4 Särskilt utbildningsstöd 41 3 182 27 188
15:1 Lotteriinspektionen 9 3 60 12 72
8:4 (2017) Riksutställningar 0 - 6 - 1 - 48
13:3 (2017) Bidrag för kvinnors organisering 0 - 28
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt