December 2018 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 7 592 miljoner kronor, det är 652 miljoner kronor högre än i december 2017. Det beror främst på att utfallet för anslag 1:19 Bidrag till lärarlöner blev 744 miljoner kronor (119,0 procent) högre och uppgick till 1 370 miljoner kronor.

Det preliminära årsutfallet för utgiftsområdet uppgår till 76 246 miljoner kronor. Det är 5 148 miljoner kronor (7,2 procent) högre än 2017. Det högre utfallet avser främst anslag 1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning (1 006 miljoner kronor), anslag 1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling (971 miljoner kronor).

Jämfört med statens budget för 2018 blev utgifterna preliminärt 1 720 miljoner kronor (2,2 procent) lägre än beräknat. Orsaken är främst lägre utfall för anslag 1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning och anslag 1:19 Bidrag till lärarlöner.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
dec 2018
Förändring
jämfört med
dec 2017
Utfall
jan-dec 2018
Förändring
jämfört med
jan-dec 2017
SB + ÄB
2018
16 Utbildning och universitetsforskning 7 592 652 76 246 5 148 78 110
1:1 Statens skolverk 210 12 1 147 116 1 144
1:2 Statens skolinspektion 39 - 10 411 9 405
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 98 - 17 736 12 723
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 502 - 123 3 293 125 3 725
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. - 2 - 43 4 430 - 100 4 436
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 - 372 2 134 1 006 2 680
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 195 4 2 193 159 2 205
1:16 Fler anställda i lågstadiet - 2 - 2 2 290 - 7 2 300
1:19 Bidrag till lärarlöner 1 370 744 4 016 - 37 4 457
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 971 971 1 000
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 6 1 756 72 1 756
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 178 5 2 132 65 2 132
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 172 7 2 067 85 2 067
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 183 6 2 193 73 2 193
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 177 7 2 123 84 2 123
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 5 1 564 60 1 564
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 6 1 739 69 1 739
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 136 4 1 630 50 1 630
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 5 1 397 60 1 397
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 93 3 1 118 36 1 118
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 129 5 1 550 65 1 550
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 74 3 887 33 887
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 60 6 721 29 721
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 4 1 560 53 1 560
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 97 7 1 161 79 1 161
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 129 4 1 546 46 1 546
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 177 65 566 67 732
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 215 1 2 583 62 2 583
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 45 45 45
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 785 46 6 045 249 6 008
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 3 - 19 - 572
Övriga anslag 1 910 261 20 260 2 085 20 523
1:4 Sameskolstyrelsen 7 6 52 11 55
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 2 - 79 239 13 297
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 22 2 181 1 190
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 17 2 99 4 103
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 39 18 154 14 269
1:11 Bidrag till vissa studier 1 0 16 - 1 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 12 2 114 6 116
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 28 9 759 597 680
1:17 Skolforskningsinstitutet 3 - 2 22 - 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 16 - 3 16 - 3 19
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 42 0 163 7 163
2:1 Universitetskanslersämbetet 17 - 3 141 4 145
2:2 Universitets- och högskolerådet 15 4 170 22 175
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 3 674 31 674
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 32 1 385 16 385
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 55 3 664 30 664
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 238 11 238
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 74 - 12 1 053 23 1 068
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 28 1 335 12 335
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 - 3 795 25 797
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 265 11 265
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 46 2 555 29 555
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 244 9 244
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 78 3 936 42 936
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 8 237 98 237
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 20 - 3 247 6 248
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 97 4 97
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 - 18 610 7 610
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 114 9 114
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 202 5 202
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 50 1 50
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 1 104 6 104
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 34 2 34
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 2 501 25 501
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 74 7 74
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 2 432 24 432
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 77 15 77
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 2 456 22 456
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 98 6 98
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 394 19 394
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 69 5 69
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 398 24 398
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 63 10 63
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 - 5 305 7 310
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 51 3 51
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 2 365 21 365
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 63 15 63
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 163 4 163
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 20 10 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 65 2 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 11 5 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 132 4 132
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 20 10 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 2 421 26 421
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 2 84 26 84
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 30 6 30
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 21 10 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 272 13 3 281 128 3 345
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 - 2 418 14 432
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 332 - 14 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 15 7 171 20 163
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 300 288 962 579 947
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 4 1 34 6 34
3:6 Institutet för rymdfysik 5 - 1 56 1 55
3:7 Kungl. biblioteket 33 1 371 4 370
3:8 Polarforskningssekretariatet 2 - 4 33 - 9 48
3:9 Sunet 10 - 5 48 - 1 49
3:10 Centrala etikprövningsnämnden 1 0 5 - 1 7
3:11 Regionala etikprövningsnämnder 12 1 39 1 41
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 0 96 - 2 100
4:1 Internationella program 4 - 2 77 - 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 30 - 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 2 0 10 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 0 21 4 21
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt