December 2018 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd blev 1 798 miljoner kronor i december, det är 331 miljoner kronor högre än i december 2017.  

Det preliminära årsutfallet uppgår till 21 107 miljoner kronor. Det är 1 436 miljoner kronor (7,3 procent) högre än 2017. Det högre utfallet beror främst på att studiebidraget på gymnasiet har höjts med 200 kronor. Höjningen gäller från och med den 1 mars 2018.

Jämfört med statens budget för 2018 blev utgifterna preliminärt 3 246 miljoner kronor (13,3 procent) lägre än beräknat. Orsaken är främst lägre utfall för anslag 1:2 Studiemedel och anslag 1:7 Studiestartsstöd.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
dec 2018
Förändring
jämfört med
dec 2017
Utfall
jan-dec 2018
Förändring
jämfört med
jan-dec 2017
SB + ÄB
2018
15 Studiestöd 1 798 331 21 107 1 436 24 481
1:1 Studiehjälp 397 69 4 035 605 4 170
1:2 Studiemedel 1 124 209 13 851 791 16 371
1:3 Avsättning för kreditförluster 151 9 1 825 - 54 1 879
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor - 1 - 1 170 - 186 172
1:7 Studiestartsstöd 18 13 255 231 909
1:8 Centrala studiestödsnämnden 99 33 880 53 875
Övriga anslag 9 - 1 90 - 2 106
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 5 1 52 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 3 - 2 23 - 4 29
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 2 0 15 1 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt