December 2018 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv blev 6 291 miljoner kronor i december, vilket är 9 miljoner kronor högre än i december 2017. Årsutfallet uppgår preliminärt till 73 849 miljoner kronor, vilket är 2 290 miljoner kronor (3,2 procent) högre än 2017.

För anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd uppgår utgifterna preliminärt till 25 367 miljoner kronor, vilket är 1 424 miljoner kronor (5,3 procent) lägre än föregående år. Genomsnittligt antal deltagare per månad i arbetsmarknadspolitiska program som berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning uppgick till 161 594 personer under 2018. Det är en minskning med 9 563 personer (5,6 procent) jämfört med genomsnittet för 2017. Antalet deltagare med annan ersättning än aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning har ökat de senaste åren, vilket har bidragit till att utgifterna för aktivitetsstöd inte i samma utsträckning har följt antalet deltagare i insatserna.

Utgifterna för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser uppgår preliminärt till 13 043 miljoner kronor, vilket är 3 489 miljoner kronor (36,5 procent) högre än föregående år. Anslaget finansierar bland annat subventionerade anställningar i form av extratjänster. Utgifterna för extratjänsterna uppgår till 4 207,1 miljoner kronor. Det genomsnittliga antalet extratjänster per månad under 2018 uppgår till 15 619, vilket är en ökning med 10 419 extratjänster (200,4 procent) jämfört med föregående år. Ersättningar för insatser för vissa nyanlända invandrare har ökat utfallet på anslaget med 1 505 miljoner kronor.

För 2018 används anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser även för insatser för vissa nyanlända, som 2017 finansierades från utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. För 2018 uppgår utgifterna för ersättningen för insatser för vissa nyanlända till 1 505 miljoner kronor. Förra året uppgick utgifterna till 2 536 miljoner kronor. Det beror på att antalet deltagare som tillhör uppdraget har minskat från i genomsnitt 75 300 personer under 2017 till i genomsnitt 62 400 personer under 2018. Avtalen för de förberedande utbildningarna, som varit den vanligaste insatsen för målgruppen, upphörde i början av 2018 och de nya avtalen överklagades till förvaltningsrätten varför antalet deltagare minskat och därmed utgifterna för de. Totalt sett har dessa ersättningar minskat med 1 031 miljoner kronor.

Sedan den 1 januari 2019 har Arbetsförmedlingen stoppat anvisningar till extratjänster och moderna beredskapsjobb. Det är en följd av den statsbudget som riksdagen beslutade om den 12 december 2018 som bland annat innebär att Arbetsförmedlingen ska spara cirka 4 500 miljoner kronor på insatser för arbetslösa under 2019.

Utgifterna för anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. blev preliminärt 1 033 miljoner kronor (6,0 procent) högre för 2018 jämfört med 2017. Det beror bland annat på att taket för den bidragsgrundande lönen för subventionerade anställningar med lönebidrag höjdes med 7,0 procent till 18 300 kronor per månad från den 1 november 2017. Utgifterna för lönebidrag m.m. har ökat med 459 miljoner kronor (3,7 procent). Dessutom har bidragen till Samhall AB ökat med 575 miljoner kronor (12,4 procent) jämfört med föregående år.

Utgifterna för anslaget 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar blev preliminärt 1 001 miljoner kronor (16,6 procent) lägre i år jämfört med 2017. Det beror bland annat på att taket för den bidragsgrundande lönen för nystartsjobb sänktes med 9,1 procent till 20 000 kronor per månad från den 1 november 2017. Det genomsnittliga antalet personer med nystartsjobb uppgår för 2018 till 32 619 personer per månad. Det är en minskning med 20,7 procent jämfört med 2017.  

Tabell 1 visar antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen i december 2018 jämfört med december 2017. Antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen uppgick i slutet av december till 344 413 personer, vilket är en minskning med 21 476 personer (5,9 procent) jämfört med december 2017. Det beror framför allt på ett minskat antal inskrivna män som har minskat med 16 563 (8,4 procent). Minskningen är störst hos utrikes födda män där minskningen är 9 855 (8,9 procent). Antalet inskrivna kvinnor har minskat med 4 913 (2,9 procent). Bland kvinnorna har minskningen varit störst bland inrikes födda kvinnor där antalet inskrivna minskat med 3 716 (5,4 procent).

Tabell 1: Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Dec 2018 Dec 2017 Förändring, antal Förändring %
Kvinnor 162 942 167 855 -4 913 -2,9
- varav födda i Sverige 65 301 69 017 -3 716 -5,4
- varav utrikes födda 97 641 98 838 -1 197 -1,2
Män 181 471 198 034 -16 563 -8,4
- varav födda i Sverige 80 980 87 688 -6 708 -7,6
- varav utrikes födda 100 491 110 346 -9 855 -8,9
Totalt antal inskrivna 344 413 365 889 -21 476 -5,9

Tabellen redovisar inskrivna arbetslösa som är en summering av öppet arbetslösa och sökande i program. Som öppet arbetslösa räknas de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
dec 2018
Förändring
jämfört med
dec 2017
Utfall
jan-dec 2018
Förändring
jämfört med
jan-dec 2017
SB + ÄB
2018
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 291 9 73 849 2 290 76 338
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 805 - 33 8 183 - 317 8 410
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 1 545 73 25 367 - 1 424 24 917
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 666 - 15 13 043 3 489 13 922
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 498 32 18 228 1 033 19 197
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 137 3 1 301 293 1 524
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 147 31 1 480 184 1 700
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 401 - 62 5 032 - 1 001 5 262
Övriga anslag 93 - 21 1 215 32 1 407
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 0 - 19 103 - 24 120
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 4 0 40 0 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 7 - 1 71 8 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 56 1 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 8 0 8
1:13 Lån till körkort 5 5 17 17 151
2:1 Arbetsmiljöverket 62 - 8 771 28 788
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 31 0 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 31 0 34
2:4 Medlingsinstitutet 2 0 52 - 1 58
2:5 Arbetslivspolitik 3 1 22 - 8 25
2:6 Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö 1 1 11 11 19
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt