December 2018 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev i december 2 870 miljoner kronor, vilket är 8 miljoner kronor lägre än i december 2017.  

Det preliminära helårsutfallet uppgår till 34 776 miljoner kronor. Det är 118 miljoner kronor (0,3 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
dec 2018
Förändring
jämfört med
dec 2017
Utfall
jan-dec 2018
Förändring
jämfört med
jan-dec 2017
SB + ÄB
2018
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 870 - 8 34 776 118 34 635
1:1 Garantipension till ålderspension 1 090 - 17 13 142 - 197 13 080
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 882 - 57 10 869 - 629 10 870
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 759 66 9 139 874 9 027
1:4 Äldreförsörjningsstöd 93 4 1 081 72 1 103
2:1 Pensionsmyndigheten 47 - 4 544 - 1 555
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt