December 2018 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Lägre utgifter år 2018 för sjukpenning samt aktivitets- och sjukersättningar

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 8 254 miljoner kronor i december. Det är 271 miljoner kronor lägre än i december 2017. Det lägre utfallet i december avser främst anslagen  1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. samt 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader.

Det preliminära årsutfallet för utgiftsområdet uppgår till 99 665 miljoner kronor vilket är 2 204 miljoner kronor (2,2 procent) lägre jämfört med föregående år.

Utfallet för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. år 2018 uppgår preliminärt till 37 545 miljoner kronor, vilket är 129 miljoner kronor (0,3 procent) lägre jämfört med föregående år.

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Sjukpenningtalet för december uppgår till 9,7 dagar, vilket är 3,6 procent lägre än sjukpenningtalet för december 2017. Minskningen under år 2018 har skett under årets första åtta månader. Sedan augusti 2018 har sjukpenningtalet legat på 9,7 dagar.

Sjukpenningtalet för kvinnor i december 2018 var 89,4 procent högre än sjukpenningtalet för män. I december 2017 var sjukpenningtalet för kvinnor 92,8 procent högre än sjukpenningtalet för män.

Det preliminära årsutfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår till 45 806 miljoner kronor. Det är 1 883 miljoner kronor (3,9 procent) lägre jämfört med 2017. Antalet personer med aktivitets- eller sjukersättning uppgick i december till 292 318. Det är en minskning med 6,6 procent jämfört med december 2017. Många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år. Samtidigt har nybeviljandet av sjuk- och aktivitetsersättning minskat. Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade uppgick i december till 2,0 vilket är en minskning med 10,3 procent jämfört med december 2017.

Ohälsotalet är ett mått på den frånvaro som täcks av sjukförsäkringen. Måttet omfattar antalet utbetalda nettodagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning per person mellan 16 och 64 år. Ohälsotalet för december uppgick till 24,7 dagar. Det är en minskning med 5,6 procent jämfört med december 2017.

För anslaget 1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. uppgår det preliminära årsutfallet till 2 811 miljoner kronor vilket är 197 miljoner kronor (6,5 procent) lägre än föregående år.  Omkring 85 procent av de totala utgifterna består av så kallade arbetsskadelivräntor. Antalet arbetsskadelivräntor har minskat under lång tid till följd av att antalet tillkomna ärenden varit betydligt lägre än antalet upphörda ärenden.

Det preliminära årsutfallet för utgiftsområdet är 2 951 miljoner kronor (2,9 procent) lägre än vad som anvisades i statens budget. För anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. är utfallet 1 266 miljoner kronor (3,3 procent) lägre än budgeterat. Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. är 1 104 miljoner kronor (2,4 procent) lägre än budget.

Sjukpenningtalet, antal dagar
December 2018 December 2017 Förändring %
Samtliga 9,7 10,1 -3,6
- Kvinnor 12,8 13,3 -4,2
- Män 6,7 6,9 -2,5

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Antal nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar per 1 000 försäkrade
December 2018 December 2017 Förändring %
Samtliga 2,0 2,3 -10,3
- Kvinnor 2,1 2,3 -7,6
- Män 2,0 2,3 -12,9

Tabellen visar antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antalet personer med sjuk- eller aktivitetsersättning. Källa: Försäkringskassan

Antal personer med sjuk- eller aktivitetsersättning, antal personer
December 2018 December 2017 Förändring %
Samtliga 292 318 312 977 -6,6
-Kvinnor 168 915 181 177 -6,8
-Män 123 403 131 800 -6,4

Källa: Försäkringskassan

Ohälsotalet, antal dagar, antal dagar
December 2018 December 2017 Förändring %
Samtliga 24,7 26,2 -5,6
-Kvinnor 29,9 31,6 -5,5
-Män 19,8 20,9 -5,3

Ohälsotalet visar antalet utbetalda nettodagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning per person mellan 16 och 64 år. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
dec 2018
Förändring
jämfört med
dec 2017
Utfall
jan-dec 2018
Förändring
jämfört med
jan-dec 2017
SB + ÄB
2018
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 254 - 271 99 665 - 2 204 102 677
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 156 - 28 37 545 - 129 38 810
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 760 - 147 45 806 - 1 883 46 909
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 224 - 25 2 811 - 197 2 876
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 136 - 37 2 649 - 63 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 - 83 954 64 957
2:1 Försäkringskassan 856 49 8 452 8 8 729
Övriga anslag 121 0 1 449 - 5 1 494
1:3 Handikappersättning 108 - 5 1 343 - 7 1 384
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 39 2 42
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 10 5 67 1 68
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt