December 2018 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 144,0 miljarder kronor i december. Det är 6,0 miljarder kronor (4,4 procent) högre än i december 2017.

De preliminära utgifterna för 2018 uppgår till 991,8 miljarder kronor. Det är 52,2 miljarder kronor (5,6 procent) högre än 2017. Ökningen beror bland annat på att utgifterna för Hälsovård, sjukvård och social omsorg har ökat med 11,0 miljarder kronor, Avgiften till Europeiska unionen har ökat med 10,7 miljarder kronor, utgifterna för Ekonomisk trygghet för familjer och barn har ökat med 6,5 miljarder kronor och Internationellt bistånd har ökat med 6,1 miljarder kronor jämfört med 2017. Utgifterna för Migration har minskat med 20,6 miljarder kronor jämfört med föregående år.

De preliminära utgifterna för 2018 blev 6,8 miljarder kronor lägre än beräknat i den ursprungliga budgeten och 24,7 miljarder lägre än i den totala budgeten, inklusive ändringsbudgetar.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
dec 2018
Förändring
jämfört med
dec 2017
Utfall
jan-dec 2018
Förändring
jämfört med
jan-dec 2017
SB + ÄB
2018
1 Rikets styrelse 1 280 184 14 172 848 14 582
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 - 16 140 4 139
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 58 20 916 42 905
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 91 3 812 32 814
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 16 6 94 11 120
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 10 0 96 3 97
3:1 Sametinget 9 5 50 4 54
4:1 Regeringskansliet m.m. 664 85 7 553 71 7 819
5:1 Länsstyrelserna m.m. 314 14 2 968 225 2 990
6:1 Allmänna val och demokrati 79 67 536 447 556
6:2 Justitiekanslern 4 0 49 5 50
6:3 Datainspektionen 9 1 84 29 85
6:4 Valmyndigheten 2 0 18 - 2 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 171 - 1 167
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 6 3 122 20 123
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 2 14 - 1 15
8:1 Presstöd 2 - 5 492 - 49 567
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 5 0 36 3 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 5 2 23 6 28
6:4 (2017) Svensk författningssamling 0 - 2
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 475 46 15 992 657 16 356
1:1 Statskontoret 12 - 2 92 - 4 98
1:2 Kammarkollegiet 3 - 5 71 11 73
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 1 13 2 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 164 - 3 13 018 377 13 227
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 10 1 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 0 65 1 65
1:8 Ekonomistyrningsverket 16 - 2 169 8 171
1:9 Statistiska centralbyrån 56 9 553 6 557
1:10 Bidragsfastigheter 52 17 250 53 269
1:11 Finansinspektionen 56 14 598 66 606
1:12 Riksgäldskontoret 26 2 277 14 328
1:13 Bokföringsnämnden 2 0 11 2 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 207 - 24 223
1:15 Riksrevisionen 32 0 334 4 330
1:16 Finansmarknadsforskning 6 6 88 58 90
1:17 Upphandlingsmyndigheten 11 1 93 17 92
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 29 6 133 60 180
1:19 Statens servicecenter 2 2 8 5 8
3 Skatt, tull och exekution 1 186 339 11 447 436 11 478
1:1 Skatteverket 785 233 7 641 266 7 598
1:2 Tullverket 218 107 1 890 168 1 934
1:3 Kronofogdemyndigheten 184 0 1 916 2 1 947
4 Rättsväsendet 4 544 20 45 850 1 785 46 254
1:1 Polismyndigheten 2 414 60 23 767 856 24 716
1:2 Säkerhetspolisen 154 - 5 1 456 98 1 493
1:3 Åklagarmyndigheten 157 9 1 506 2 1 519
1:4 Ekobrottsmyndigheten 72 0 674 11 697
1:5 Sveriges Domstolar 556 12 5 765 257 5 612
1:6 Kriminalvården 777 - 78 8 894 270 8 649
1:7 Brottsförebyggande rådet 17 3 135 26 148
1:8 Rättsmedicinalverket 45 - 4 423 11 425
1:9 Gentekniknämnden 1 - 1 4 - 1 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 10 7 57 18 57
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 10 2 91 0 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 308 20 2 849 201 2 555
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 10 - 3 84 20 81
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 13 2 19
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 7 - 1 47 0 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 - 1 15 0 18
1:17 Domarnämnden 1 0 8 - 1 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 5 - 1 61 18 81
5 Internationell samverkan 225 - 5 1 889 - 64 2 039
1:1 Avgifter till internationella organisationer 85 - 45 1 208 - 170 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 21 - 8 186 47 192
1:3 Nordiskt samarbete 31 30 44 30 46
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 0 9 5 14
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 6 1 39 5 43
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 8 5 53 8 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 28 3 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 19 3 19
1:9 Svenska institutet 17 - 5 118 - 3 124
1:10 Information om Sverige i utlandet 3 0 15 0 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 49 15 170 6 174
6 Försvar och samhällets krisberedskap 9 931 920 53 748 3 365 54 368
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 6 104 1 476 34 648 1 501 35 044
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 267 - 93 1 035 - 5 1 147
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 2 424 - 490 10 794 732 10 816
1:4 Forskning och teknikutveckling 227 - 12 634 54 642
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 9 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 20 17 172 148 169
1:7 Officersutbildning m.m. 29 - 5 213 9 218
1:8 Försvarets radioanstalt 105 11 1 059 42 1 106
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 17 1 185 8 180
1:10 Nämnder m.m. 0 0 6 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 10 3 81 10 92
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 9 1 9
2:1 Kustbevakningen 121 2 1 209 40 1 143
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 22 - 12 75 0 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 57 50 353 340 321
2:4 Krisberedskap 270 - 59 1 252 107 1 374
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 305 66 305
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 179 36 1 223 130 1 211
2:7 Statens haverikommission 5 1 44 2 46
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 65 - 2 383 - 2 393
4:1 Elsäkerhetsverket 6 - 2 58 - 1 59
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 0 185
1:12 (2015) Försvarsexportmyndigheten 0
7 Internationellt bistånd 6 615 406 42 808 6 102 42 748
1:1 Biståndsverksamhet 6 427 353 41 390 5 988 41 341
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 148 41 1 220 104 1 199
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 2 0 15 1 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 28 13 119 9 124
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 4 - 4 47 - 5 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 6 2 18 4 18
8 Migration 1 611 - 4 756 19 401 - 20 633 22 288
1:1 Migrationsverket 438 - 224 5 092 - 923 5 348
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 960 - 3 708 11 598 - 19 001 13 809
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 3 - 388 89 - 650 93
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 100 28 958 119 961
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 34 6 299 52 290
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 34 - 72 570 - 236 888
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 22 0 271 18 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 19 - 8 130 - 17 155
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 0 - 389 396 6 395
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 5 813 - 441 78 381 10 970 79 841
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 5 2 35 0 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 6 - 6 79 - 5 83
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 16 0 147 6 143
1:4 Tandvårdsförmåner 577 63 6 457 675 6 332
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 315 156 27 067 1 461 27 731
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 216 - 141 7 711 4 798 7 696
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 21 - 6 493 60 465
1:8 Bidrag till psykiatri 10 - 17 1 634 467 1 755
1:9 Läkemedelsverket 12 - 1 134 2 135
1:10 E-hälsomyndigheten 19 8 104 - 54 146
2:1 Folkhälsomyndigheten 44 7 383 4 383
2:2 Insatser för vaccinberedskap 10 3 87 1 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 38 - 1 44
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 2 - 1 74 0 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 6 - 2 57 0 59
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 189 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 3 0 23 - 1 24
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 5 0 723 334 768
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 5 - 4 100 - 63 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 119 - 396 25 308 1 999 25 693
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 17 - 87 2 809 508 2 877
4:6 Statens institutionsstyrelse 102 - 5 1 038 44 1 083
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 12 2 1 486 727 1 531
5:1 Barnombudsmannen 3 3 26 2 25
5:2 Barnets rättigheter 1 - 5 22 - 1 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 9 - 11 183 - 13 196
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 - 1 36 1 35
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 118 34 576 44 607
8:1 Socialstyrelsen 88 - 14 671 39 669
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 73 - 19 690 11 688
1:11 (2017) Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 - 74
6:1 (2017) Alkoholsortimentsnämnden 0 0
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 254 - 271 99 665 - 2 204 102 677
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 156 - 28 37 545 - 129 38 810
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 760 - 147 45 806 - 1 883 46 909
1:3 Handikappersättning 108 - 5 1 343 - 7 1 384
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 224 - 25 2 811 - 197 2 876
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 39 2 42
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 136 - 37 2 649 - 63 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 - 83 954 64 957
2:1 Försäkringskassan 856 49 8 452 8 8 729
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 10 5 67 1 68
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 870 - 8 34 776 118 34 635
1:1 Garantipension till ålderspension 1 090 - 17 13 142 - 197 13 080
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 882 - 57 10 869 - 629 10 870
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 759 66 9 139 874 9 027
1:4 Äldreförsörjningsstöd 93 4 1 081 72 1 103
2:1 Pensionsmyndigheten 47 - 4 544 - 1 555
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7 724 444 95 208 6 548 95 870
1:1 Barnbidrag 2 727 409 31 722 4 435 31 607
1:2 Föräldraförsäkring 3 373 42 43 914 2 076 44 242
1:3 Underhållsstöd 230 12 2 593 73 2 862
1:4 Adoptionsbidrag 1 - 1 14 - 1 23
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 83 2 951 23 978
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 331 - 2 4 072 133 4 265
1:7 Pensionsrätt för barnår 614 - 8 7 367 - 101 7 367
1:8 Bostadsbidrag 364 - 9 4 574 - 90 4 526
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 666 - 149 22 216 - 1 716 26 204
1:1 Etableringsåtgärder 5 3 253 46 253
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 1 220 240 16 167 1 000 19 797
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 374 - 98 4 925 - 431 5 179
1:4 Hemutrustningslån 9 - 7 139 - 89 203
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 17 3 126 16 124
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 0 - 2 72 12 73
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 21 12 363 129 385
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 12 12 80 80 86
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 28 28 28
4:1 Åtgärder mot segregation 6 1 47 14 56
4:2 Delegationen mot segregation 1 1 15 15 19
1:4 (2017) Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare - 315 - 2 536
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 291 9 73 849 2 290 76 338
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 805 - 33 8 183 - 317 8 410
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 1 545 73 25 367 - 1 424 24 917
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 666 - 15 13 043 3 489 13 922
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 498 32 18 228 1 033 19 197
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 0 - 19 103 - 24 120
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 137 3 1 301 293 1 524
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 4 0 40 0 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 7 - 1 71 8 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 56 1 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 8 0 8
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 147 31 1 480 184 1 700
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 401 - 62 5 032 - 1 001 5 262
1:13 Lån till körkort 5 5 17 17 151
2:1 Arbetsmiljöverket 62 - 8 771 28 788
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 31 0 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 31 0 34
2:4 Medlingsinstitutet 2 0 52 - 1 58
2:5 Arbetslivspolitik 3 1 22 - 8 25
2:6 Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö 1 1 11 11 19
15 Studiestöd 1 798 331 21 107 1 436 24 481
1:1 Studiehjälp 397 69 4 035 605 4 170
1:2 Studiemedel 1 124 209 13 851 791 16 371
1:3 Avsättning för kreditförluster 151 9 1 825 - 54 1 879
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor - 1 - 1 170 - 186 172
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 5 1 52 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 3 - 2 23 - 4 29
1:7 Studiestartsstöd 18 13 255 231 909
1:8 Centrala studiestödsnämnden 99 33 880 53 875
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 2 0 15 1 14
16 Utbildning och universitetsforskning 7 592 652 76 246 5 148 78 110
1:1 Statens skolverk 210 12 1 147 116 1 144
1:2 Statens skolinspektion 39 - 10 411 9 405
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 98 - 17 736 12 723
1:4 Sameskolstyrelsen 7 6 52 11 55
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 502 - 123 3 293 125 3 725
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 2 - 79 239 13 297
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. - 2 - 43 4 430 - 100 4 436
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 22 2 181 1 190
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 17 2 99 4 103
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 39 18 154 14 269
1:11 Bidrag till vissa studier 1 0 16 - 1 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 12 2 114 6 116
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 - 372 2 134 1 006 2 680
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 195 4 2 193 159 2 205
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 28 9 759 597 680
1:16 Fler anställda i lågstadiet - 2 - 2 2 290 - 7 2 300
1:17 Skolforskningsinstitutet 3 - 2 22 - 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 16 - 3 16 - 3 19
1:19 Bidrag till lärarlöner 1 370 744 4 016 - 37 4 457
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 42 0 163 7 163
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 971 971 1 000
2:1 Universitetskanslersämbetet 17 - 3 141 4 145
2:2 Universitets- och högskolerådet 15 4 170 22 175
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 6 1 756 72 1 756
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 178 5 2 132 65 2 132
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 172 7 2 067 85 2 067
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 183 6 2 193 73 2 193
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 177 7 2 123 84 2 123
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 5 1 564 60 1 564
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 6 1 739 69 1 739
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 136 4 1 630 50 1 630
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 5 1 397 60 1 397
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 93 3 1 118 36 1 118
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 129 5 1 550 65 1 550
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 74 3 887 33 887
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 60 6 721 29 721
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 4 1 560 53 1 560
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 97 7 1 161 79 1 161
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 129 4 1 546 46 1 546
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 3 674 31 674
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 32 1 385 16 385
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 55 3 664 30 664
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 238 11 238
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 74 - 12 1 053 23 1 068
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 28 1 335 12 335
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 - 3 795 25 797
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 265 11 265
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 46 2 555 29 555
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 244 9 244
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 78 3 936 42 936
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 8 237 98 237
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 20 - 3 247 6 248
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 97 4 97
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 - 18 610 7 610
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 114 9 114
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 202 5 202
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 50 1 50
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 1 104 6 104
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 34 2 34
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 2 501 25 501
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 74 7 74
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 2 432 24 432
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 77 15 77
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 2 456 22 456
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 98 6 98
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 394 19 394
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 69 5 69
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 398 24 398
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 63 10 63
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 - 5 305 7 310
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 51 3 51
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 2 365 21 365
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 63 15 63
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 163 4 163
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 20 10 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 65 2 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 11 5 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 132 4 132
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 20 10 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 2 421 26 421
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 2 84 26 84
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 30 6 30
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 21 10 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 272 13 3 281 128 3 345
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 177 65 566 67 732
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 - 2 418 14 432
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 215 1 2 583 62 2 583
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 45 45 45
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 785 46 6 045 249 6 008
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 332 - 14 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 15 7 171 20 163
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 300 288 962 579 947
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 4 1 34 6 34
3:6 Institutet för rymdfysik 5 - 1 56 1 55
3:7 Kungl. biblioteket 33 1 371 4 370
3:8 Polarforskningssekretariatet 2 - 4 33 - 9 48
3:9 Sunet 10 - 5 48 - 1 49
3:10 Centrala etikprövningsnämnden 1 0 5 - 1 7
3:11 Regionala etikprövningsnämnder 12 1 39 1 41
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 0 96 - 2 100
4:1 Internationella program 4 - 2 77 - 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 30 - 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 2 0 10 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 2 0 21 4 21
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 3 - 19 - 572
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 764 83 16 012 1 536 16 065
1:1 Statens kulturråd 6 - 3 50 6 55
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 31 - 12 587 251 589
1:3 Skapande skola 0 - 15 184 - 2 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 12 - 1 43 4 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 3 2 8 3 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 17 12 1 485 63 1 486
1:7 Myndigheten för kulturanalys 3 0 15 1 15
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 86 4 1 071 64 1 071
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 9 2 214 23 214
2:3 Statens musikverk 19 6 114 - 3 117
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 81 62 199 53 206
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 15 2 120 3 122
3:3 Institutet för språk och folkminnen 7 - 1 66 - 1 67
4:1 Statens konstråd 9 8 25 17 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 13 3 41 8 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 12 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 5 3 40 12 40
5:1 Konstnärsnämnden 5 2 21 0 22
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 30 6 451 57 459
6:1 Riksarkivet 29 - 2 415 28 398
7:1 Riksantikvarieämbetet 28 7 267 39 270
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 87 - 6 270 18 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 8 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 137 18 1 289 167 1 267
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 259 5 259
8:3 Bidrag till vissa museer 3 0 76 17 76
8:4 Forum för levande historia 4 - 4 45 - 11 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0 0 1 1 1
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 - 1 13 2 13
9:2 Stöd till trossamfund 3 - 6 84 - 4 82
10:1 Filmstöd 0 0 567 20 567
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 0 10 - 4 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 4 1 4
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 3 0 21 - 1 22
11:5 Stöd till taltidningar 9 2 47 1 51
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 4 - 4 44 2 44
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 3 0 242 0 243
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 5 3 77 42 85
13:1 Stöd till idrotten 0 0 1 964 29 1 964
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 21 - 2 50 1 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 0 - 1 151 128 152
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 - 1 4 358 507 4 358
14:2 Bidrag till tolkutbildning 2 - 4 51 3 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 190 15 190
14:4 Särskilt utbildningsstöd 41 3 182 27 188
15:1 Lotteriinspektionen 9 3 60 12 72
8:4 (2017) Riksutställningar 0 - 6 - 1 - 48
13:3 (2017) Bidrag för kvinnors organisering 0 - 28
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 494 - 10 4 610 808 7 062
1:1 Bostadspolitisk utveckling 3 - 48 13 - 47 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 0 43
1:4 Boverket 46 8 291 60 308
1:5 Statens geotekniska institut 5 1 43 - 4 47
1:6 Lantmäteriet 57 5 560 13 564
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 26 - 224 520 111 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0 1 395 - 405 1 395
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 253 175 1 441 978 3 215
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 5 5 15 15 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 73 73 75 75 75
2:1 Konsumentverket 18 0 163 7 165
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 5 0 44 2 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 1 - 1 20 - 3 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 2 - 2 25 7 26
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 4 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande - 1 - 2
19 Regional tillväxt 545 - 79 3 579 771 3 942
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 356 - 22 1 982 584 2 100
1:2 Transportbidrag 28 19 428 31 421
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 161 - 76 1 170 155 1 421
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 1 1
20 Allmän miljö- och naturvård 2 168 682 10 433 2 652 10 828
1:1 Naturvårdsverket 75 24 552 99 549
1:2 Miljöövervakning m.m. 181 14 399 46 410
1:3 Åtgärder för värdefull natur 101 - 49 1 246 272 1 248
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 46 10 770 87 868
1:5 Miljöforskning 12 - 1 79 3 79
1:6 Kemikalieinspektionen 40 8 263 9 275
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 16 1 302 31 315
1:8 Supermiljöbilspremie 20 - 80 322 - 128 295
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 35 9 246 23 246
1:10 Klimatanpassning 22 12 129 23 214
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 130 64 918 143 950
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 135 89 197 4 245
1:13 Internationellt miljösamarbete 11 2 45 13 46
1:14 Skydd av värdefull natur 290 4 1 420 152 1 418
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 24 0 243 13 244
1:16 Klimatinvesteringar 695 350 1 673 1 003 1 595
1:17 Elbusspremie 30 30 50 46 100
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 25 25 99 99 100
1:19 Elfordonspremie 5 5 422 422 395
1:20 Industriklivet 70 70 122 122 300
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 14 2 84 23 96
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 191 94 853 151 841
1:14 (2017) Hållbara städer 0 - 4
21 Energi 735 127 3 495 503 3 761
1:1 Statens energimyndighet 37 8 310 22 316
1:2 Insatser för energieffektivisering 44 16 213 - 10 233
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 1 0 8 - 1 10
1:4 Energiforskning 214 - 16 1 434 - 19 1 478
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 2 0 85 70 85
1:6 Energimarknadsinspektionen 17 - 2 118 0 121
1:7 Energiteknik 357 91 1 034 414 1 145
1:8 Elberedskap 42 11 178 13 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 3 1 24 - 1 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 18 18 90 66 90
1:5 (2017) Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 0 - 51
22 Kommunikationer 6 573 - 1 454 56 734 3 511 56 445
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 3 092 - 1 732 23 530 602 25 529
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 640 - 171 22 911 1 796 21 347
1:3 Trafikverket 166 23 1 458 149 1 387
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 188 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 62 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 9 - 3 79 - 2 167
1:7 Trafikavtal 58 17 961 104 930
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 54 5 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 - 2 104 - 112 150
1:11 Trängselskatt i Stockholm 120 349 2 412 983 1 529
1:12 Transportstyrelsen 193 8 2 123 46 2 144
1:13 Trafikanalys 9 - 3 62 2 68
1:14 Trängselskatt i Göteborg 30 - 14 889 - 164 900
1:15 Sjöfartsstöd 121 7 1 432 - 50 1 518
2:1 Post- och telestyrelsen 7 5 47 18 49
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 20 4 138 8 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 10 - 2 21 - 2 36
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 7 3 65 44 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 89 56 170 83 146
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 8 714 1 181 19 515 2 290 20 107
1:1 Skogsstyrelsen 57 11 465 59 472
1:2 Insatser för skogsbruket 117 66 550 264 580
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 15 4 145 27 144
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 0 109 2 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 2 0 9 - 6 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 20 - 4 115 - 13 124
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 6 - 3 40 - 5 53
1:8 Statens jordbruksverk 88 14 625 22 625
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 - 1 5 1 5
1:10 Gårdsstöd m.m. 6 816 767 7 393 113 6 695
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 6 - 17 77 - 49 138
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 3 2 43 30 45
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 6 4 257 238 283
1:14 Livsmedelsverket 36 3 251 - 71 253
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 8 22 204 121 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 44 - 2 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 506 - 71 3 981 836 4 756
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 316 - 54 2 109 190 2 458
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 332 277 347 275 350
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 12 0 113 8 114
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 159 8 1 912 92 1 912
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 138 94 554 - 1 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 61 61 159 159 167
24 Näringsliv 1 374 378 7 453 1 038 7 371
1:1 Verket för innovationssystem 18 - 2 232 8 238
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 627 - 44 2 882 20 2 915
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 741 111 741
1:4 Tillväxtverket 27 1 271 - 5 272
1:5 Näringslivsutveckling 108 38 864 416 1 081
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 9 - 2 60 2 60
1:7 Turistfrämjande 0 0 115 - 5 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 36 11 225 21 239
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 6 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 3 - 1 14 0 14
1:11 Bolagsverket 4 2 46 26 53
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 8 0 8
1:13 Konkurrensverket 14 4 144 3 146
1:14 Konkurrensforskning 8 - 1 14 0 14
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 153 30 153
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 3 - 7 15 - 10 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 400 400 400 400 1
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 18 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 - 17 16 - 21 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 0 309 0 309
1:21 Patent- och registreringsverket 32 - 3 322 16 317
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 22 - 3 25
2:2 Kommerskollegium 13 0 89 7 87
2:3 Exportfrämjande verksamhet 37 - 1 369 20 382
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 68 1 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 20 - 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 31 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 10
25 Allmänna bidrag till kommuner 9 243 445 111 409 5 843 111 409
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 8 317 429 99 808 5 151 99 808
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 341 16 4 094 192 4 094
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 1 0 7 0 7
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen 583 0 7 000 0 7 000
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet 0 0 500 500 500
26 Statsskuldsräntor m.m. - 802 920 13 603 3 034 13 660
1:1 Räntor på statsskulden - 803 921 13 536 3 032 13 500
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 11 11 15
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 - 1 55 - 9 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 350 294 34 960 10 736 39 511
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 350 294 34 960 10 736 39 511
Förändring av anslagsbehållningar - 8 479
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 8 469
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 10
Summa utgiftsområden 102 033 290 988 559 47 809 1 009 951
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 102 835 - 630 974 956 44 776 996 301
Riksgäldskontorets nettoutlåning 36 562 2 928 1 978 4 923 6 548
Kassamässig korrigering 5 377 2 803 1 284 - 531 0
Totala utgifter 143 972 6 021 991 820 52 202 1 016 500
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt