November 2018 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev 6 783 miljoner kronor, det är 1 901 miljoner kronor (38,9 procent) högre än i november 2017. Det högre utfallet avser främst bidrag till folkhälsa och sjukvård som blev 986 miljoner kronor högre än i november 2017. Hittills i år uppgår bidrag till folkhälsa och sjukvård till 7 496 miljoner kronor. Det är 4 939 miljoner kronor (193,2 procent) högre jämfört med samma period föregående år. De ökade utgifterna avser bland annat den så kallade Patientmiljarden (1 000 miljoner kronor), satsning på hälso- och sjukvårdens personal (2 000 miljoner kronor) samt förlossningsvård (1 591 miljoner kronor).

Hittills i år uppgår utfallet till 72 568 miljoner kronor. Det är 11 411 miljoner kronor (18,7 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgår till 24 753 miljoner kronor hittills i år. Det är 1 305 miljoner kronor (5,6 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna avser statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånernas kostnader.

Utfallet för anslag 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning uppgår hittills i år till 23 190 miljoner kronor. Det är en ökning med 2 395 miljoner kronor (11,5 procent) jämfört med föregående år.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
SB + ÄB
2018
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 783 1 901 72 568 11 411 79 841
1:4 Tandvårdsförmåner 577 80 5 880 613 6 332
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 315 156 24 753 1 305 27 731
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 1 062 986 7 496 4 939 7 696
1:8 Bidrag till psykiatri 6 0 1 624 484 1 755
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 6 1 719 334 768
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 376 696 23 190 2 395 25 693
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 52 4 2 792 595 2 877
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 5 - 23 1 474 725 1 531
Övriga anslag 385 1 4 641 21 5 456
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 - 2 31 - 2 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 8 2 73 2 83
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 13 0 131 6 143
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 44 22 472 66 465
1:9 Läkemedelsverket 11 0 123 3 135
1:10 E-hälsomyndigheten 9 - 3 86 - 62 146
2:1 Folkhälsomyndigheten 26 - 5 340 - 3 383
2:2 Insatser för vaccinberedskap 8 1 77 - 1 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 38 - 1 44
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 2 1 72 1 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 51 2 59
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 189 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 2 - 1 20 - 1 24
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 11 - 1 95 - 59 263
4:6 Statens institutionsstyrelse 91 10 936 50 1 083
5:1 Barnombudsmannen 3 0 22 - 1 25
5:2 Barnets rättigheter 0 0 21 4 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 4 - 1 174 - 2 196
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 33 3 35
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 46 - 6 458 9 607
8:1 Socialstyrelsen 40 - 21 583 54 669
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 57 4 617 30 688
1:11 (2017) Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 - 74
6:1 (2017) Alkoholsortimentsnämnden 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt