November 2018 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration i november blev 2 259 miljoner kronor, vilket är 1 079 miljoner kronor (32,3 procent) lägre än i november 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–november till 17 790 miljoner kronor. Det är 15 876 miljoner kronor (47,2 procent) lägre än samma period föregående år. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting har minskat med 14 125 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende har minskat med 1 079 miljoner kronor. Det är främst ersättningarna till kommuner som minskat och beror på att antalet personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem som ensamkommande minskat kraftigt. Det minskade antalet asylsökande har även inneburit att  Migrationsverkets förvaltningsutgifter minskat med 699 miljoner kronor (13,1 procent).

Asylsökande m.m. november 2018
2018 2017 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande november 1 741 2 096 -355 -16,9
- varav män (inkl. pojkar) 1 079 1 317 -238 -18,1
- varav kvinnor (inkl. flickor) 662 779 -117 -15,0
- varav ens. barn och unga 83 133 -50 -37,6

Källa: Migrationsverket

2018 2017 Förändring Förändring %
Antal asylsökande jan-november 19 785 23 728 -3 943 -16,6
- varav män (inkl. pojkar) 11 855 14 441 -2 586 -17,9
- varav kvinnor (inkl. flickor) 7 930 9 287 -1 357 -14,6
- varav ens. barn och unga 878 1 236 -358 -29,0
- varav pojkar 646 966 -320 -33,1
- varav flickor 232 270 -38 -14,1

Källa: Migrationsverket

2018 2017 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd januari-november 2018 122 410 123 331 -921 -0,7
-varav asyl 22 524 33 006 -10 482 -31,8
-varav anhöriga till asylsökande 15 724 17 100 -1 376 -8,0
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 8 660 8 967 -307 -3,4
-varav arbetsmarknad (inkl. anhöriga) 38 321 29 884 8 437 28,2

Källa: Migrationsverket

November 2018 November 2017 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 53 651 79 816 -26 165 -32,8
- varav ensamkommande barn och unga 1 290 6 592 -5 302 -80,4

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
SB + ÄB
2018
8 Migration 2 259 - 1 079 17 790 - 15 876 22 288
1:1 Migrationsverket 426 - 105 4 654 - 699 5 348
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 1 650 - 904 10 638 - 15 293 13 809
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 1 1 86 - 261 93
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. 1 1 396 396 395
Övriga anslag 181 - 71 2 016 - 19 2 644
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 84 7 857 90 961
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 27 0 264 46 290
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 34 - 75 536 - 164 888
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 25 3 248 18 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 10 - 6 111 - 9 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt