November 2018 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för Internationellt bistånd i november blev 3 820 miljoner kronor, vilket är 775 miljoner kronor högre än i november 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–november till 36 194 miljoner kronor. Det är 5 696 miljoner kronor (18,7 procent) högre än samma period föregående år. Tidpunkten för utbetalningarna kan variera mellan åren. Dock har budgeten för det internationella biståndet ökat med drygt 6 000 miljoner kronor jämfört med 2017. Orsaken till den högre budgeten för biståndet beror främst på att antalet asylsökande minskat, och därmed även de utgifter för migration som ingår i biståndsramen. För att nå upp till målet om att Sverige ska betala 1 procent av bruttonationalinkomsten i bistånd, beslutade därför riksdagen att höja anslagen för det internationella biståndet.

Hittills i år motsvarar utfallet 84,7 procent av totalt anvisade medel för 2018.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
SB + ÄB
2018
7 Internationellt bistånd 3 820 775 36 194 5 696 42 748
1:1 Biståndsverksamhet 3 702 747 34 963 5 635 41 341
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 111 40 1 071 63 1 199
Övriga anslag 7 - 12 160 - 3 208
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 - 1 13 1 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 0 - 8 92 - 5 124
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 4 - 3 43 - 1 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 2 1 12 2 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: