November 2018 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap blev 7 095 miljoner kronor, det är 1 289 miljoner kronor (22,2 procent) högre än samma månad föregående år. Utfallet för anslag 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. blev 169 miljoner kronor i november. Hittills i år är utgifterna på anslaget 296 miljoner kronor, vilket är 290 miljoner kronor högre än samma period 2017. Huvuddelen av utfallet på anslag 2:3 har gått till ersättning för kommunernas direkta kostnader för stora räddningsinsatser. I ersättningen för räddningsinsatser ingår kostnader för kommunernas materiel, personalkostnader, inköpta tjänster som t.ex. helikoptrar för skogsbrandsbekämpning men också kostnader för ersättning till dem som frivilligt deltagit i räddningstjänsten på något sätt. Utfallet avser även ersättning för skogsbrandsbekäpningsflyg från andra hjälpande länder.

Hittills i år är utfallet för utgiftsområdet 43 818 miljoner kronor, det är 2 445 miljoner kronor (5,9 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
SB + ÄB
2018
6 Försvar och samhällets krisberedskap 7 095 1 289 43 818 2 445 54 368
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 988 314 28 544 25 35 044
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 98 62 768 88 1 147
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 2 341 743 8 370 1 222 10 816
1:4 Forskning och teknikutveckling 58 40 408 66 642
1:8 Försvarets radioanstalt 99 6 953 30 1 106
2:1 Kustbevakningen 105 3 1 088 37 1 143
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 169 169 296 290 321
2:4 Krisberedskap 76 - 13 982 166 1 374
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 305 66 305
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 58 - 50 1 044 94 1 211
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 32 - 4 319 0 393
Övriga anslag 71 18 741 360 865
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 8 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 16 16 153 130 169
1:7 Officersutbildning m.m. 18 7 184 15 218
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 19 - 1 167 7 180
1:10 Nämnder m.m. 0 0 6 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 8 1 71 7 92
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 8 0 9
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 - 5 53 12 75
2:7 Statens haverikommission 4 0 39 1 46
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 53 1 59
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 0 185
1:12 (2015) Försvarsexportmyndigheten 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: