November 2018 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet i november blev 4 133 miljoner kronor, vilket är 199 miljoner kronor högre än i november 2017.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari–november till 41 306 miljoner kronor. Det är 1 765 miljoner kronor (4,5 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet avser främst högre utgifter för 1:1 Polismyndigheten, 1:6 Kriminalvården och 1:5 Sveriges Domstolar.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
SB + ÄB
2018
4 Rättsväsendet 4 133 199 41 306 1 765 46 254
1:1 Polismyndigheten 2 170 111 21 354 795 24 716
1:2 Säkerhetspolisen 144 27 1 302 102 1 493
1:3 Åklagarmyndigheten 136 4 1 349 - 7 1 519
1:4 Ekobrottsmyndigheten 60 4 601 11 697
1:5 Sveriges Domstolar 507 11 5 209 245 5 612
1:6 Kriminalvården 775 29 8 117 348 8 649
1:12 Rättsliga biträden m.m. 255 - 2 2 541 181 2 555
Övriga anslag 85 15 832 90 1 013
1:7 Brottsförebyggande rådet 12 3 118 23 148
1:8 Rättsmedicinalverket 37 1 378 15 425
1:9 Gentekniknämnden 0 0 4 - 1 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 9 5 47 11 57
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 8 0 81 - 2 122
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 12 4 74 23 81
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 13 2 19
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 40 1 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 14 0 18
1:17 Domarnämnden 1 0 7 - 1 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 5 2 56 19 81
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt