November 2018 Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten

Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget består av premiepensionssystemet (premiepensionen) och fördelningssystemet (inkomstpensionen och tilläggspensionen). I den allmänna ålderspensionen ingår även garantipensionen för dem som saknar eller har låg inkomstgrundande pension. Utgifterna för garantipension belastar statens budget och redovisas under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom.

Utfall för Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten

Miljoner kr

Utfallet för Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget uppgår till 25,6 miljarder kronor i november. Det är en ökning med 0,7 miljarder kronor (2,7 procent) jämfört med november 2017. För perioden januari–november uppgår utgifterna till 279,7 miljarder kronor, vilket är 7,7 miljarder kronor (2,8 procent) högre än samma period 2017.

För 2018 har inkomst- och tilläggspensionerna räknats upp med 1,0 procent. Att pensionsutgifterna ökar mer beror framför allt på att antalet pensionärer med inkomstgrundad ålderspension ökar.

Ålderspensionssystemet, miljarder kronor
Utfall
nov 2018
Förändring jämfört
med nov 2017
Utfall
jan–nov 2018
Förändring jämfört
med jan–nov 2017
SB + ÄB
2018
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 25,6 0,7 279,7 7,7 308,7
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt