November 2018 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring, fastighetstaxering och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution i november blev 1 003 miljoner kronor. Det är 50 miljoner kronor högre än i november 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–november till 10 261 miljoner kronor. Det är 96 miljoner kronor (0,9 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
SB + ÄB
2018
3 Skatt, tull och exekution 1 003 50 10 261 96 11 478
1:1 Skatteverket 659 35 6 856 33 7 598
1:2 Tullverket 167 11 1 672 61 1 934
1:3 Kronofogdemyndigheten 177 3 1 733 2 1 947
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt