November 2018 Kassamässig korrigering

Posten utgör skillnaden mellan å ena sidan nettot av vad som redovisats mot budgetens anslag och inkomsttitlar och å andra sidan nettot av in- och utbetalningar över statens centralkonto i Riksbanken. Kassamässiga korrigeringar uppstår dels till följd av periodiseringsskillnader, dels till följd av att det förekommer transaktioner över statens centralkonto som inte har sin motsvarighet på anslag eller inkomsttitlar och vice versa. Utfallet för den kassamässiga korrigeringen är en restpost, men den kan till stora delar specificeras.

Utfall för Kassamässig korrigering

Miljoner kr

Den kassamässiga korrigeringen blev -11 482 miljoner kronor i november.

För perioden januari–november är den kassamässiga korrigeringen -4 093 miljoner kronor. För motsvarande period 2017 uppgick den kassamässiga korrigeringen till
-759 miljoner kronor.

Redovisningen mot anslaget 1:1 Räntor på statsskulden är inte kassamässig. En kassamässig korrigering uppstår därför dels till följd av att inkomsträntor på studielån periodiseras till det kvartal de avser och dels till följd av att redovisningen baseras på affärsdag vilket skiljer sig något från likviddag. I november påverkar den så kallade ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringen negativt med 8 694 miljoner kronor. För perioden januari-november påverkar ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringen negativt med 8 948 miljoner kronor.

I november översteg insättningarna på EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret periodens uttag med 889 miljoner kronor. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt. För perioden januari–november har insättningarna på EU-kommissionens konto överstigit uttagen med 1 805 miljoner kronor, vilket påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt.

Kassamässiga korrigeringar förekommer vid de flesta myndigheterna. De kassamässiga korrigeringarna uppstår på grund av skillnader mellan myndigheternas redovisning mot anslag och de anslagsbelopp som har tillförts myndighetens räntekonto. När redovisningen mot anslag är högre än de anslagsbelopp som tillförts räntekonto påverkas den kassamässiga korrigeringen negativt. Om fallet är det omvända påverkas den kassamässiga korrigeringen positivt.

Kassamässig korrigering, miljoner kronor
Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
SB + ÄB
2018
Kassamässig korrigering - 11 482 336 - 4 093 - 3 334 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt