November 2018 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för Statsskuldsräntor m.m. blev 9 643 miljoner kronor i november. Det är 1 290 miljoner kronor miljoner kronor högre jämfört med utfallet i november 2017.

Hittills i år uppgår utfallet till 14 405 miljoner kronor. Det är 2 114 miljoner kronor (17,2 procent) högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

Utgifterna för räntor på lån i svenska kronor uppgår hittills i år till 16 060 miljoner kronor, vilket är 990 miljoner kronor högre jämfört med samma period 2017.

När Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. Överkurser vid emission uppgår för januari-november till 3 824 miljoner kronor. Överkurser för motsvarande period föregående år uppgick till 8 790 miljoner kronor.

Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades. Valutakursförlusterna under perioden januari-november uppgick till 972 miljoner kronor, vilket är en skillnad på 1 327 miljoner kronor jämfört med samma period 2017 då valutakursvinster på 355 miljoner kronor redovisades.

Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället. Kursförlusterna för perioden januari-november var 5 599 miljoner kronor lägre jämfört med motsvarande period 2017.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i november 2018 jämfört med motsvarande period 2017, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall november 2018 Utfall november 2017 Förändring november Utfall jan-nov 2018 Utfall jan-nov 2017 Skillnad 2018-2017
Räntor på lån i svenska kronor 9 956 9 160 796 16 060 15 070 990
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 467 198 269 3 085 1 935 1 150
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -675 -1 120 445 -3 824 -8 790 4 966
Summa räntor 9 749 8 238 1 511 15 322 8 215 7 107
Räntor på in- och utlåning (*) -499 -324 -175 -4 852 -4 128 -724
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 29 162 -133 972 -355 1 327
Kursförluster (+)/vinster (-) 363 275 88 2 897 8 496 -5 599
Övrigt 0 0 0 -0 0 -0
Summa ränteutgifter 9 642 8 351 1 291 14 339 12 228 2 111

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
SB + ÄB
2018
26 Statsskuldsräntor m.m. 9 643 1 290 14 405 2 114 13 660
1:1 Räntor på statsskulden 9 642 1 291 14 339 2 111 13 500
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 11 11 15
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 0 - 1 55 - 7 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt