November 2018 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv blev 794 miljoner kronor i november, vilket är 12 miljoner kronor högre än i november 2017.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår till 6 079 miljoner kronor för perioden januari-november. Det är 660 miljoner kronor (12,2 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet hittills i år motsvarar 78,3 procent av disponibelt belopp. Disponibelt belopp omfattar anvisade medel för utgiftsområdet i statens budget, anslagssparande från föregående år samt indragningar av anslagssparande.

Utgifterna för anslaget 1:5 Näringslivsutveckling är 378 miljoner kronor (100,3 procent) högre jämfört med perioden januari-november 2017. Anvisade medel på anslaget har utökats med 621 miljoner kronor (135,0 procent) jämfört med föregående år. Utökningen avser bland annat kapitaltillskott till stiftelsen Norrlandsfonden samt satsningar på elektrifiering av fordonsparken, biodrivmedel och socialt företagande.

Utgifterna för anslaget 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel är 741 miljoner kronor för perioden januari-november, vilket också motsvarar hela det anvisade anslaget för år 2018. Utfallet är 111 miljoner kronor (17,6 procent) högre jämfört med motsvarande period 2017.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
SB + ÄB
2018
24 Näringsliv 794 12 6 079 660 7 371
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 537 - 37 2 255 63 2 915
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 741 111 741
1:5 Näringslivsutveckling 71 42 755 378 1 081
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 153 30 153
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 1
1:21 Patent- och registreringsverket 29 4 290 19 317
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 10
Övriga anslag 157 2 1 885 59 2 152
1:1 Verket för innovationssystem 21 2 214 10 238
1:4 Tillväxtverket 24 - 2 245 - 5 272
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 6 1 51 4 60
1:7 Turistfrämjande 0 0 115 - 5 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 14 2 189 10 239
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 5 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 2 0 11 1 14
1:11 Bolagsverket 3 2 42 24 53
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 8 0 8
1:13 Konkurrensverket 12 0 130 - 1 146
1:14 Konkurrensforskning 0 0 6 1 14
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 - 1 12 - 4 23
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 18 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 16 - 3 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 0 284 0 309
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 3 1 20 - 3 25
2:2 Kommerskollegium 7 2 76 7 87
2:3 Exportfrämjande verksamhet 32 - 5 332 21 382
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 62 1 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 20 - 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 31 0 31
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt