November 2018 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

I november betalade Jordbruksverket ut stöd till bönderna med anledning av torkan i somras

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev 1 482 miljoner kronor i november, vilket är 787 miljoner kronor högre än i november 2017. I november betalade Jordbruksverket ut stöd till de bönder som drabbades av foderbrist och inkomstbortfall på grund av den svåra torkan under sommaren 2018. Utbetalningen uppgick till sammanlagt 399 miljoner kronor.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–november till 10 801 miljoner kronor. Det är 1 109 miljoner kronor (11,4 procent) högre än samma period föregående år.  

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
SB + ÄB
2018
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 1 482 787 10 801 1 109 20 107
1:2 Insatser för skogsbruket 93 60 433 198 580
1:10 Gårdsstöd m.m. 5 1 577 - 654 6 695
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 718 552 3 475 908 4 756
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 192 102 1 793 245 2 458
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 159 8 1 753 84 1 912
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 9 98 98 167
Övriga anslag 305 55 2 672 230 3 538
1:1 Skogsstyrelsen 49 4 407 48 472
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 3 130 22 144
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 9 0 99 2 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 - 1 7 - 6 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 9 1 95 - 9 124
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 34 - 2 53
1:8 Statens jordbruksverk 66 15 537 9 625
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 5 2 5
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 1 - 13 71 - 32 138
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 6 2 40 29 45
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 72 68 251 234 283
1:14 Livsmedelsverket 27 1 215 - 74 253
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 5 - 8 197 99 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 44 - 2 43
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 9 1 15 - 2 350
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 4 - 3 101 7 114
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 34 - 15 416 - 94 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt