November 2018 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Utfallet för Kommunikationer blev 5 866 miljoner kronor i november, det är 839 miljoner kronor högre än i november 2017. Det beror främst på att 431 miljoner kronor har betalats ut till kommuner och landsting i enlighet med stadsmiljöavtal för investeringar för hållbara stadsmiljöer.

Hittills i år är utfallet 4 965 miljoner kronor högre än samma period 2017 och uppgår till 50 161 miljoner kronor.

Det är framför allt utgifterna för utveckling och vidmakthållande av statens transportinfrastruktur som är högre. Hittills i år är utgifterna för vidmakthållande väg och vidmakthållande järnväg 1 007 miljoner kronor respektive 914 miljoner kronor högre.   

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
SB + ÄB
2018
22 Kommunikationer 5 866 839 50 161 4 965 56 445
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 557 846 20 437 2 334 25 529
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 234 107 20 271 1 967 21 347
1:3 Trafikverket 128 5 1 292 126 1 387
1:11 Trängselskatt i Stockholm 175 - 175 2 292 633 1 529
1:12 Transportstyrelsen 201 18 1 930 38 2 144
1:14 Trängselskatt i Göteborg 315 88 859 - 150 900
1:15 Sjöfartsstöd 115 0 1 312 - 58 1 518
Övriga anslag 141 - 50 1 767 75 2 092
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 188 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 62 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 2 2 70 1 167
1:7 Trafikavtal 95 - 5 904 87 930
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 49 5 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 - 60 104 - 109 150
1:13 Trafikanalys 3 - 2 54 5 68
2:1 Post- och telestyrelsen 4 2 40 14 49
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 12 4 118 4 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 4 2 11 0 36
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 10 7 59 41 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 6 - 1 81 28 146
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt