November 2018 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi blev 224 miljoner kronor i november, vilket är 48 miljoner kronor lägre än i november 2017.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår hittills i år till 2 760 miljoner kronor. Det är 377 miljoner kronor (15,8 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet avser främst utgifter för solcellsstöd inom anslaget 1:7 Energiteknik.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
SB + ÄB
2018
21 Energi 224 - 48 2 760 377 3 761
1:1 Statens energimyndighet 28 6 273 14 316
1:2 Insatser för energieffektivisering 22 - 10 169 - 26 233
1:4 Energiforskning 116 - 69 1 220 - 3 1 478
1:7 Energiteknik 0 0 677 324 1 145
Övriga anslag 58 25 422 68 589
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 5 5 7 - 1 10
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 2 1 83 70 85
1:6 Energimarknadsinspektionen 10 0 101 2 121
1:8 Elberedskap 14 - 3 136 1 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 2 2 22 - 1 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 23 20 72 48 90
1:5 (2017) Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 0 - 51
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: