November 2018 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev 845 miljoner kronor i november. Det är 367 miljoner kronor högre än i november 2017. Det högre utfallet avser främst anslag 1:16 Klimatinvesteringar för bland annat stöd till installation av laddningsinfrastruktur för elfordon som uppgick till 230 miljoner kronor i november.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår hittills i år till 8 264 miljoner kronor. Det är 1 971 miljoner kronor (31,3 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
SB + ÄB
2018
20 Allmän miljö- och naturvård 845 367 8 264 1 971 10 828
1:1 Naturvårdsverket 71 32 477 75 549
1:2 Miljöövervakning m.m. 22 - 11 218 32 410
1:3 Åtgärder för värdefull natur 80 40 1 145 322 1 248
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 32 15 724 77 868
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 16 0 286 30 315
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 78 37 787 78 950
1:14 Skydd av värdefull natur 117 59 1 130 148 1 418
1:16 Klimatinvesteringar 230 239 978 654 1 595
1:19 Elfordonspremie 9 9 417 417 395
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 69 29 662 57 841
Övriga anslag 120 - 82 1 440 81 2 239
1:5 Miljöforskning 0 0 67 5 79
1:6 Kemikalieinspektionen 26 8 222 2 275
1:8 Supermiljöbilspremie 10 - 58 302 - 48 295
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 23 7 211 14 246
1:10 Klimatanpassning 13 8 107 11 214
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 7 - 57 62 - 86 245
1:13 Internationellt miljösamarbete 3 1 34 11 46
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 22 - 3 219 13 244
1:17 Elbusspremie 5 5 20 16 100
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 1 1 74 74 100
1:20 Industriklivet 2 2 52 52 300
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 3 70 21 96
1:14 (2017) Hållbara städer 0 - 3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt