November 2018 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 185 miljoner kronor i november, vilket är 96 miljoner kronor högre än i november 2017.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–november till 14 517 miljoner kronor. Det är 611 miljoner kronor (4,4 procent) högre än samma period föregående år. Ökningen avser främst anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
SB + ÄB
2018
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 185 96 14 517 611 16 356
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 879 20 11 854 380 13 227
1:9 Statistiska centralbyrån 50 5 497 - 3 557
1:11 Finansinspektionen 52 2 543 51 606
1:12 Riksgäldskontoret 24 4 251 12 328
1:15 Riksrevisionen 30 1 302 4 330
Övriga anslag 149 65 1 070 166 1 309
1:1 Statskontoret 8 - 2 80 - 2 98
1:2 Kammarkollegiet 9 3 67 16 73
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 1 12 1 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 9 2 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 0 58 1 65
1:8 Ekonomistyrningsverket 12 - 5 153 10 171
1:10 Bidragsfastigheter 28 6 198 36 269
1:13 Bokföringsnämnden 2 1 10 2 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 207 - 24 223
1:16 Finansmarknadsforskning 64 56 82 52 90
1:17 Upphandlingsmyndigheten 9 3 82 16 92
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 8 0 103 54 180
1:19 Statens servicecenter 1 1 6 2 8
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt