November 2018 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev 654 miljoner kronor i november. Det är 364 miljoner kronor högre än i november 2017. Det högre utfallet avser främst anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår hittills i år till 3 034 miljoner kronor. Det är 850 miljoner kronor (38,9 procent) högre än samma period föregående år. Ökningen avser främst anslagen 1:1 Regionala tillväxtåtgärder samt 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020.

Utfallet hittills i år motsvarar 77,0 procent av totalt anvisade medel för 2018.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
SB + ÄB
2018
19 Regional tillväxt 654 364 3 034 850 3 942
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 497 338 1 625 606 2 100
1:2 Transportbidrag 37 17 400 12 421
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 120 9 1 009 231 1 421
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt