November 2018 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 1 884 miljoner kronor i november. Det är 178 miljoner kronor lägre än i november 2017. Utfallet för anslaget 1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande blev 405 miljoner kronor lägre i november jämfört med november föregående år. Utfallet för anslaget 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande blev 208 miljoner kronor högre i november.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari-november till 4 116 miljoner kronor. Det är 817 miljoner kronor (24,8 procent) högre än samma period föregående år. De högre utgifterna avser framför allt anslaget 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande. Utgifterna för detta anslag är 803 miljoner kronor (208,7 procent) högre jämfört med motsvarande period 2017.

Utfallet för utgiftsområdet hittills i år motsvarar 58,3 procent av totalt anvisade medel för 2018.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
SB + ÄB
2018
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 1 884 - 178 4 116 817 7 062
1:4 Boverket 23 2 245 53 308
1:6 Lantmäteriet 47 3 503 8 564
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 101 10 494 335 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 1 395 - 405 1 395 - 405 1 395
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 288 208 1 188 803 3 215
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 3 3 10 10 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 1 1 2 2 75
Övriga anslag 26 1 279 12 470
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 0 10 2 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 0 0 43
1:5 Statens geotekniska institut 4 - 2 39 - 4 47
2:1 Konsumentverket 14 1 144 7 165
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 39 1 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 3 1 18 - 2 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 1 24 9 26
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 4 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 - 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt