November 2018 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 585 miljoner kronor, det är 154 miljoner kronor högre än i november 2017. Ökningen beror främst på att utgifterna för anslag 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete blev 82 miljoner kronor högre.

Hittills i år uppgår utfallet till 15 248 miljoner kronor, det är 1 453 miljoner kronor (10,5 procent) högre. Det beror främst på att utfallet för anslag 14:1 Bidrag till folkbildningen är 508 miljoner kronor (13,2 procent) högre än samma period förra året.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
SB + ÄB
2018
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 585 154 15 248 1 453 16 065
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 86 82 555 263 589
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 2 0 1 468 51 1 486
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 86 4 985 60 1 071
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 20 - 3 421 51 459
8:1 Centrala museer: Myndigheter 111 19 1 152 149 1 267
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 1 1 239 1 243
13:5 Insatser för den ideella sektorn 2 - 4 150 129 152
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 4 358 508 4 358
Övriga anslag 277 55 5 919 242 6 439
1:1 Statens kulturråd 7 1 44 9 55
1:3 Skapande skola 1 5 184 12 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 5 4 31 5 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 - 3 4 1 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 - 1 12 1 15
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 4 0 205 21 214
2:3 Statens musikverk 8 1 95 - 9 117
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 9 - 4 119 - 9 206
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 13 4 105 1 122
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 1 59 0 67
4:1 Statens konstråd 3 3 16 8 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 5 3 28 6 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 1 0 11 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 36 9 40
5:1 Konstnärsnämnden 1 0 16 - 1 22
6:1 Riksarkivet 36 2 386 30 398
7:1 Riksantikvarieämbetet 22 2 239 33 270
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 86 20 183 24 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 8 8
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 237 4 259
8:3 Bidrag till vissa museer 6 3 72 17 76
8:4 Forum för levande historia 5 - 1 41 - 7 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 1 1 1 1 1
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 11 3 13
9:2 Stöd till trossamfund 2 1 81 2 82
10:1 Filmstöd 0 0 567 20 567
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 0 10 - 4 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 1 4
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 17 - 2 22
11:5 Stöd till taltidningar 4 - 1 39 - 1 51
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 3 4 41 6 44
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 10 8 72 40 85
13:1 Stöd till idrotten 0 0 1 964 29 1 964
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 4 1 29 2 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
14:2 Bidrag till tolkutbildning 2 1 49 7 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 190 15 190
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 141 25 188
15:1 Lotteriinspektionen 6 1 50 9 72
8:4 (2017) Riksutställningar 0 - 1 - 2 - 42
13:3 (2017) Bidrag för kvinnors organisering 0 - 28
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt