November 2018 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 5 734 miljoner kronor, det är 1 688 miljoner kronor lägre än i november 2017. Det beror främst på att utfallet för anslag 1:19 Bidrag till lärarlöner blev 759 miljoner kronor (54,8 procent) lägre och uppgick till 626 miljoner kronor.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår hittills i år till 68 655 miljoner kronor. Det är 4 496 miljoner kronor (7,0 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet avser främst anslag 1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning (1 378 miljoner kronor), anslag 1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling (971 miljoner kronor) och anslag 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet (248 miljoner kronor). Utfallet för anslag 1:19 Bidrag till lärarlöner är 781 miljoner kronor (22,8 procent) lägre hittills i år och uppgår till 2 646 miljoner kronor.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
SB + ÄB
2018
16 Utbildning och universitetsforskning 5 734 - 1 688 68 655 4 496 78 110
1:1 Statens skolverk 114 8 937 104 1 144
1:2 Statens skolinspektion 34 1 372 19 405
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 95 12 638 29 723
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 178 - 549 2 791 248 3 725
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 40 - 85 4 432 - 58 4 436
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 3 2 134 1 378 2 680
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 205 21 1 997 155 2 205
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 - 651 2 293 - 4 2 300
1:19 Bidrag till lärarlöner 626 - 759 2 646 - 781 4 457
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 971 971 1 000
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 6 1 610 66 1 756
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 178 5 1 954 59 2 132
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 172 7 1 895 78 2 067
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 183 6 2 010 67 2 193
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 177 7 1 947 77 2 123
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 5 1 434 55 1 564
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 6 1 594 63 1 739
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 136 4 1 494 46 1 630
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 5 1 280 55 1 397
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 93 3 1 025 33 1 118
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 129 5 1 421 60 1 550
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 74 3 813 30 887
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 60 2 661 23 721
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 4 1 430 49 1 560
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 97 7 1 064 72 1 161
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 129 4 1 417 43 1 546
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 2 0 389 3 732
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 215 9 2 368 61 2 583
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 45 45 45
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 452 47 5 260 203 6 008
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 - 15 - 19 - 576
Övriga anslag 1 678 190 18 350 1 824 20 523
1:4 Sameskolstyrelsen 2 - 5 46 5 55
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan - 1 3 237 93 297
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 25 - 23 158 - 1 190
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 15 - 1 82 2 103
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 31 - 1 115 - 4 269
1:11 Bidrag till vissa studier 2 0 15 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 9 - 1 102 3 116
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 95 67 731 588 680
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 19 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 19
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 121 7 163
2:1 Universitetskanslersämbetet 14 3 125 7 145
2:2 Universitets- och högskolerådet 14 6 154 18 175
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 3 618 28 674
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 32 1 353 15 385
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 55 2 609 27 664
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 218 10 238
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 3 979 35 1 068
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 28 1 307 11 335
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 3 731 28 797
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 243 10 265
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 46 2 508 26 555
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 224 9 244
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 78 3 858 38 936
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 8 217 90 237
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 1 227 10 248
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 88 4 97
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 2 559 25 610
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 - 8 104 8 114
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 185 4 202
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 46 1 50
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 1 95 6 104
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 32 2 34
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 2 460 23 501
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 68 7 74
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 2 396 22 432
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 71 13 77
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 2 418 21 456
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 90 5 98
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 361 17 394
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 63 5 69
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 365 22 398
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 58 9 63
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 1 284 12 310
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 46 3 51
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 2 334 19 365
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 58 14 63
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 149 4 163
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 18 9 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 59 2 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 10 5 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 121 3 132
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 18 9 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 2 386 23 421
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 2 77 24 84
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 28 5 30
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 19 9 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 270 27 3 009 115 3 345
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 1 383 16 432
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 332 - 14 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 14 - 1 156 13 163
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 66 68 662 291 947
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 30 5 34
3:6 Institutet för rymdfysik 4 0 50 2 55
3:7 Kungl. biblioteket 40 - 9 338 3 370
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 - 4 31 - 6 48
3:9 Sunet 0 0 38 4 49
3:10 Centrala etikprövningsnämnden 1 0 4 - 1 7
3:11 Regionala etikprövningsnämnder 4 0 27 1 41
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 1 94 - 2 100
4:1 Internationella program 8 8 73 1 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 3 0 30 - 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 - 1 8 1 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 3 0 18 4 21
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt