November 2018 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd blev 2 156 miljoner kronor, det är 260 miljoner kronor högre än i november 2017.

Hittills i år är utfallet för utgiftsområdet 19 309 miljoner kronor. Det är 1 105 miljoner kronor (6,1 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet beror främst på att studiebidraget på gymnasiet har höjts med 200 kronor. Höjningen gäller från och med den 1 mars i år.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
SB + ÄB
2018
15 Studiestöd 2 156 260 19 309 1 105 24 481
1:1 Studiehjälp 422 72 3 638 536 4 170
1:2 Studiemedel 1 445 160 12 728 582 16 371
1:3 Avsättning för kreditförluster 173 - 2 1 674 - 63 1 879
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 171 - 186 172
1:7 Studiestartsstöd 33 26 237 217 909
1:8 Centrala studiestödsnämnden 76 4 781 20 875
Övriga anslag 7 0 81 - 1 106
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 4 1 48 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 - 1 20 - 2 29
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 13 1 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt