November 2018 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv blev 6 005 miljoner kronor i november, vilket är 76 miljoner kronor lägre än i november 2017.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari-november till 67 558 miljoner kronor. Det är 2 282 miljoner kronor (3,5 procent) högre än samma period föregående år.

För anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd uppgår utgifterna för januari–november till 23 822 miljoner kronor vilket är 1 496 miljoner kronor (5,9 procent) lägre än samma period föregående år. Genomsnittligt antal deltagare per månad i arbetsmarknadspolitiska program som berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning uppgick till 161 857 personer under perioden januari–november. Det är en minskning med 9 642 personer (5,6 procent) jämfört med genomsnittet för perioden januari–november 2017. Antalet deltagare med annan ersättning än aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning har ökat de senaste åren, vilket har bidragit till att utgifterna för aktivitetsstöd inte i samma utsträckning har följt antalet deltagare i insatserna.

Utgifterna för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser uppgår till 11 376 miljoner kronor, vilket är 3 504 miljoner kronor (44,5 procent) högre än perioden januari–november 2017. Anslaget finansierar bland annat subventionerade anställningar i form av extratjänster. Det genomsnittliga antalet extratjänster per månad under januari–november uppgår till 15 300, vilket är en ökning med 10 642 extratjänster (228,5 procent) jämfört med samma period föregående år. För 2018 används anslaget även för insatser för vissa nyanlända, som 2017 finansierades från utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Hittills i år uppgår utgifterna för ersättningen för insatser för vissa nyanlända till 1 341 miljoner kronor.

Utgifterna för anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. är 1 001 miljoner kronor (6,4 procent) högre för januari–november jämfört med motsvarande period föregående år. Det beror bland annat på att taket för den bidragsgrundande lönen för subventionerade anställningar med lönebidrag höjdes med 7,0 procent till 18 300 kronor per månad från den 1 november 2017. Utgifterna för lönebidrag m.m. har ökat med 475 miljoner kronor (4,1 procent). Dessutom har bidragen till Samhall AB ökat med 526 miljoner kronor (12,3 procent) jämfört med samma period 2017.

Utgifterna för anslaget 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar är 939 miljoner kronor (16,9 procent) lägre hittills i år jämfört med motsvarande period 2017. Det beror bland annat på att taket för den bidragsgrundande lönen för nystartsjobb sänktes med 9,1 procent till 20 000 kronor per månad från den 1 november 2017. Det genomsnittliga antalet personer med nystartsjobb uppgår för perioden januari–november till 32 874 personer per månad. Det är en minskning med 21,1 procent jämfört med samma period 2017.  

Tabell 1 visar antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen i november 2018 jämfört med november 2017. Antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen uppgick i slutet av november till 339 277 personer, vilket är en minskning med 22 080 personer (6,1 procent) jämfört med november 2017. Det beror framför allt på ett minskat antal inskrivna män som har minskat med 17 339 (8,9 procent). Antalet inskrivna kvinnor födda i Sverige har minskat med 3 999 personer (5,9 procent). Antalet inskrivna kvinnor som är utrikes födda har minskat med 742 personer (0,8 procent).

Tabell 1: Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Nov 2018 Nov 2017 Förändring, antal Förändring %
Kvinnor 162 025 166 766 -4 741 -2,8
- varav födda i Sverige 64 158 68 157 -3 999 -5,9
- varav utrikes födda 97 867 98 609 -742 -0,8
Män 177 252 194 591 -17 339 -8,9
- varav födda i Sverige 77 761 85 099 -7 338 -8,6
- varav utrikes födda 99 491 109 492 -10 001 -9,1
Totalt antal inskrivna 339 277 361 357 -22 080 -6,1

Tabellen redovisar inskrivna arbetslösa som är en summering av öppet arbetslösa och sökande i program. Som öppet arbetslösa räknas de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
SB + ÄB
2018
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 005 - 76 67 558 2 282 76 338
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 760 0 7 378 - 285 8 410
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 1 970 - 379 23 822 - 1 496 24 917
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 002 218 11 376 3 504 13 922
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 557 109 16 730 1 001 19 197
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 110 37 1 165 289 1 524
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 141 40 1 332 153 1 700
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 364 - 109 4 631 - 939 5 262
Övriga anslag 100 9 1 123 53 1 407
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 9 0 103 - 5 120
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 2 - 2 36 0 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 7 2 64 9 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 52 1 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 8 0 8
1:13 Lån till körkort 6 6 12 12 151
2:1 Arbetsmiljöverket 56 3 710 36 788
2:2 Arbetsdomstolen 2 0 28 1 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 31 0 34
2:4 Medlingsinstitutet 9 0 50 - 1 58
2:5 Arbetslivspolitik 2 - 2 20 - 9 25
2:6 Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö 1 1 10 10 19
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt