November 2018 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev i november 2 869 miljoner kronor, vilket är 7 miljoner kronor högre än i november 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–november till 31 905 miljoner kronor. Det är 126 miljoner kronor (0,4 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
SB + ÄB
2018
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 869 7 31 905 126 34 635
1:1 Garantipension till ålderspension 1 080 - 15 12 052 - 180 13 080
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 886 - 52 9 988 - 572 10 870
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 765 72 8 380 808 9 027
1:4 Äldreförsörjningsstöd 93 5 989 67 1 103
2:1 Pensionsmyndigheten 45 - 3 497 2 555
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt