November 2018 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 8 344 miljoner kronor i november. Det är 79 miljoner kronor högre än i november 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari-november till 91 411 miljoner kronor. Det är 1 932 miljoner kronor (2,1 procent) lägre än samma period föregående år.

Utfallet hittills i år motsvarar 89,0 procent av totalt anvisade medel för 2018.

Utfallet för anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgår för perioden januari-november till 34 389 miljoner kronor, vilket är 101 miljoner kronor (0,3 procent) lägre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår för perioden januari-november till 42 045 miljoner kronor. Det är 1 735 miljoner kronor (4,0 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2017. Många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år. Samtidigt har nybeviljandet av sjuk- och aktivitetsersättning minskat.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
SB + ÄB
2018
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 344 79 91 411 - 1 932 102 677
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 273 148 34 389 - 101 38 810
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 776 - 155 42 045 - 1 735 46 909
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 228 - 26 2 586 - 172 2 876
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 154 35 2 513 - 26 2 901
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 2 2 953 147 957
2:1 Försäkringskassan 794 78 7 596 - 41 8 729
Övriga anslag 118 - 4 1 328 - 5 1 494
1:3 Handikappersättning 110 - 2 1 235 - 2 1 384
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 36 2 42
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 4 - 2 57 - 4 68
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt