Oktober 2018 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar områdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Funktionshinderspolitik, Politik för sociala tjänster – omsorg om äldre, individ- och familjeomsorg, personer med funktionsnedsättning samt Barnrättspolitik.

Utfall för utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljoner kr

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev 6 277 miljoner kronor, det är 465 miljoner kronor (8,0 procent) högre än i oktober 2017. Det högre utfallet avser främst kostnader för statlig assistansersättning som blev 327 miljoner kronor högre än i oktober 2017. Hittills i år uppgår kostnaderna för statlig assistansersättning till 20 814 miljoner kronor. Det är 1 699 miljoner kronor (8,9 procent) högre jämfört med samma period föregående år.

Hittills i år uppgår utfallet till 65 785 miljoner kronor. Det är 9 510 miljoner kronor (16,9 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna uppgår till 22 438 miljoner kronor hittills i år. Det är 1 150 miljoner kronor (5,4 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna avser statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånernas kostnader.

Utfallet för anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård uppgår hittills i år till 6 434 miljoner kronor. Det är en ökning med 3 953 miljoner kronor (159,3 procent) jämfört med föregående år. De ökade utgifterna avser bland annat den så kallade Patientmiljarden (1 000 miljoner kronor), satsning på hälso- och sjukvårdens personal (1 208 miljoner kronor) samt förlossningsvård (1 588 miljoner kronor).

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, miljoner kronor
Utfall
okt 2018
Förändring
jämfört med
okt 2017
Utfall
jan-okt 2018
Förändring
jämfört med
jan-okt 2017
SB + ÄB
2018
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 277 465 65 785 9 510 79 843
1:4 Tandvårdsförmåner 753 103 5 303 533 6 332
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 315 156 22 438 1 150 27 731
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 223 - 137 6 434 3 953 7 696
1:8 Bidrag till psykiatri 11 - 15 1 618 484 1 755
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 11 - 49 713 333 768
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 300 327 20 814 1 699 25 693
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 143 117 2 740 591 2 877
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. - 1 - 20 1 469 749 1 533
Övriga anslag 523 - 16 4 256 21 5 456
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 0 28 0 35
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 6 - 3 65 0 83
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 0 119 6 143
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 129 26 428 44 465
1:9 Läkemedelsverket 12 0 111 3 135
1:10 E-hälsomyndigheten 6 - 9 77 - 59 146
2:1 Folkhälsomyndigheten 29 - 5 313 2 383
2:2 Insatser för vaccinberedskap 7 0 69 - 2 89
2:3 Bidrag till WHO 0 0 38 - 1 44
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 70 0 76
3:1 Myndigheten för delaktighet 5 0 46 1 59
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 - 47 189 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 1 - 2 18 - 1 24
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 10 - 3 84 - 59 263
4:6 Statens institutionsstyrelse 91 8 844 39 1 083
5:1 Barnombudsmannen 4 3 20 - 1 25
5:2 Barnets rättigheter 0 - 2 21 4 22
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 28 9 170 - 1 196
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 - 1 30 3 35
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 57 10 412 15 607
8:1 Socialstyrelsen 62 3 544 74 669
8:2 Inspektionen för vård och omsorg 56 - 3 560 26 688
1:11 (2017) Bidrag för mänskliga vävnader och celler 0 - 74
6:1 (2017) Alkoholsortimentsnämnden 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt