Oktober 2018 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration i oktober blev 1 721 miljoner kronor, vilket är 1 935 miljoner kronor lägre än i oktober 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–oktober till 15 531 miljoner kronor. Det är 14 797 miljoner kronor (48,8 procent) lägre än samma period föregående år. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting har minskat med 13 378 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende har minskat med 1 011 miljoner kronor. Det är främst ersättningarna till kommuner som minskat och beror på att antalet personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem som ensamkommande minskat kraftigt. Det minskade antalet asylsökande har även inneburit att  Migrationsverkets förvaltningsutgifter minskat med 593 miljoner kronor (12,3 procent).

Asylsökande m.m. oktober 2018
2018 2017 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande oktober 2 004 2 398 -394 -16,4
- varav män (inkl. pojkar) 1 178 1 488 -310 -20,8
- varav kvinnor (inkl. flickor) 826 910 -84 -9,2
- varav ens. barn och unga 67 118 -51 -43,2

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
okt 2018
Förändring
jämfört med
okt 2017
Utfall
jan-okt 2018
Förändring
jämfört med
jan-okt 2017
SB + ÄB
2018
8 Migration 1 721 - 1 935 15 531 - 14 797 21 275
1:1 Migrationsverket 420 - 115 4 228 - 593 5 348
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 1 112 - 1 779 8 988 - 14 389 13 014
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 2 - 1 85 - 262 93
1:9 Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl. - 1 - 1 395 395 395
Övriga anslag 188 - 40 1 835 52 2 426
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 86 6 773 83 961
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 26 1 237 46 290
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 35 - 52 502 - 88 670
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 27 - 1 223 15 349
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 14 6 101 - 4 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt