Oktober 2018 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för Internationellt bistånd i oktober blev 2 436 miljoner kronor, vilket är 137 miljoner kronor lägre än i oktober 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–oktober till 32 373 miljoner kronor. Det är 4 921 miljoner kronor (17,9 procent) högre än samma period föregående år. Tidpunkten för utbetalningarna kan variera mellan åren. Dock har budgeten för det internationella biståndet ökat med drygt 6 000 miljoner kronor jämfört med 2017. Orsaken till den högre budgeten för biståndet beror främst på att antalet asylsökande minskat, och därmed även de utgifter för migration som ingår i biståndsramen. För att nå upp till målet om att Sverige ska betala 1 procent av bruttonationalinkomsten i bistånd, beslutade därför riksdagen att höja anslagen för det internationella biståndet.

Hittills i år motsvarar utfallet 75,3 procent av totalt anvisade medel för 2018.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
okt 2018
Förändring
jämfört med
okt 2017
Utfall
jan-okt 2018
Förändring
jämfört med
jan-okt 2017
SB + ÄB
2018
7 Internationellt bistånd 2 436 - 137 32 373 4 921 42 970
1:1 Biståndsverksamhet 2 310 - 142 31 260 4 888 41 563
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 104 1 960 23 1 199
Övriga anslag 22 3 153 9 208
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 12 2 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 11 2 92 3 124
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 8 1 39 2 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 10 2 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: