Oktober 2018 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap blev 5 407 miljoner kronor, det är 1 472 miljoner kronor (37,4 procent) högre än samma månad föregående år. Utfallet för anslag 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. blev 40 miljoner kronor i oktober. Hittills i år är utgifterna på anslaget 127 miljoner kronor, vilket är 121 miljoner kronor högre än samma period 2017.  De högre utgifterna beror på de skogsbränder som drabbade Sverige under sommaren.    

Hittills i år är utfallet för utgiftsområdet 36 723 miljoner kronor, det är 1 156 miljoner kronor (3,3 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
okt 2018
Förändring
jämfört med
okt 2017
Utfall
jan-okt 2018
Förändring
jämfört med
jan-okt 2017
SB + ÄB
2018
6 Försvar och samhällets krisberedskap 5 407 1 472 36 723 1 156 53 945
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 987 - 36 24 556 - 289 35 044
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 82 8 670 26 1 147
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 1 706 1 351 6 029 479 10 816
1:4 Forskning och teknikutveckling 105 77 350 26 642
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 7 4 137 114 169
1:8 Försvarets radioanstalt 86 - 32 855 25 1 106
2:1 Kustbevakningen 106 1 983 34 1 143
2:4 Krisberedskap 83 32 907 179 1 286
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 305 66 305
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 113 16 986 144 1 176
1:4 (2016) Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 0 185
Övriga anslag 130 51 945 166 1 110
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 8 1 11
1:7 Officersutbildning m.m. 18 6 166 8 218
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 17 - 1 148 8 180
1:10 Nämnder m.m. 1 0 5 0 6
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m. 9 0 63 6 92
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 7 0 9
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 1 - 3 53 17 75
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 40 40 127 121 21
2:7 Statens haverikommission 4 0 35 1 46
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 34 9 286 4 393
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 47 1 59
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: