Oktober 2018 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet i oktober blev 4 037 miljoner kronor, vilket är 129 miljoner kronor högre än i oktober 2017.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari–oktober till 37 173 miljoner kronor. Det är 1 566 miljoner kronor (4,4 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet avser främst högre utgifter för 1:1 Polismyndigheten, 1:6 Kriminalvården och 1:5 Sveriges Domstolar.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
okt 2018
Förändring
jämfört med
okt 2017
Utfall
jan-okt 2018
Förändring
jämfört med
jan-okt 2017
SB + ÄB
2018
4 Rättsväsendet 4 037 129 37 173 1 566 46 239
1:1 Polismyndigheten 2 113 79 19 184 684 24 716
1:2 Säkerhetspolisen 137 15 1 159 75 1 493
1:3 Åklagarmyndigheten 117 - 19 1 213 - 11 1 519
1:4 Ekobrottsmyndigheten 61 3 541 7 697
1:5 Sveriges Domstolar 517 2 4 702 233 5 612
1:6 Kriminalvården 730 - 6 7 342 319 8 649
1:12 Rättsliga biträden m.m. 268 41 2 286 182 2 555
Övriga anslag 94 13 747 75 998
1:7 Brottsförebyggande rådet 12 3 107 20 148
1:8 Rättsmedicinalverket 34 0 342 14 425
1:9 Gentekniknämnden 0 0 4 - 1 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 6 3 38 6 57
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 13 5 73 - 2 122
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 6 2 62 19 66
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 12 2 19
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 13 0 39 1 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 13 0 18
1:17 Domarnämnden 1 0 6 - 1 8
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 6 0 51 17 81
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt