Oktober 2018 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring, fastighetstaxering och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution i oktober blev 976 miljoner kronor. Det är 57 miljoner kronor högre än i oktober 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–oktober till 9 258 miljoner kronor. Det är 46 miljoner kronor (0,5 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
okt 2018
Förändring
jämfört med
okt 2017
Utfall
jan-okt 2018
Förändring
jämfört med
jan-okt 2017
SB + ÄB
2018
3 Skatt, tull och exekution 976 57 9 258 46 11 474
1:1 Skatteverket 641 20 6 197 - 2 7 594
1:2 Tullverket 165 19 1 506 50 1 934
1:3 Kronofogdemyndigheten 169 18 1 556 - 1 1 947
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt