Oktober 2018 Kassamässig korrigering

Posten utgör skillnaden mellan å ena sidan nettot av vad som redovisats mot budgetens anslag och inkomsttitlar och å andra sidan nettot av in- och utbetalningar över statens centralkonto i Riksbanken. Kassamässiga korrigeringar uppstår dels till följd av periodiseringsskillnader, dels till följd av att det förekommer transaktioner över statens centralkonto som inte har sin motsvarighet på anslag eller inkomsttitlar och vice versa. Utfallet för den kassamässiga korrigeringen är en restpost, men den kan till stora delar specificeras.

Utfall för Kassamässig korrigering

Miljoner kr

Den kassamässiga korrigeringen blev -1 842 miljoner kronor i oktober.

För perioden januari–oktober är den kassamässiga korrigeringen 7 388 miljoner kronor, vilket är 3 670 miljoner kronor lägre än motsvarande period 2017.

Redovisningen mot anslaget 1:1 Räntor på statsskulden är inte kassamässig. En kassamässig korrigering uppstår därför dels till följd av att inkomsträntor på studielån periodiseras till det kvartal de avser och dels till följd av att redovisningen baseras på affärsdag vilket skiljer sig något från likviddag. I oktober påverkar den så kallade ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringen positivt med 8 miljoner kronor. För perioden januari–oktober påverkar ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringen negativt med 255 miljoner kronor.

I oktober översteg insättningarna på EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret periodens uttag med 1 143 miljoner kronor. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt. För perioden januari–oktober har uttagen från EU-kommissionens konto överstigit insättningarna med 916 miljoner kronor, vilket påverkar den kassamässiga korrigeringen positivt.

Kassamässiga korrigeringar förekommer vid de flesta myndigheterna. De kassamässiga korrigeringarna uppstår på grund av skillnader mellan myndigheternas redovisning mot anslag och de anslagsbelopp som har tillförts myndighetens räntekonto. När redovisningen mot anslag är högre än de anslagsbelopp som tillförts räntekonto påverkas den kassamässiga korrigeringen negativt. Om fallet är det omvända påverkas den kassamässiga korrigeringen positivt.

Kassamässig korrigering, miljoner kronor
Utfall
okt 2018
Förändring
jämfört med
okt 2017
Utfall
jan-okt 2018
Förändring
jämfört med
jan-okt 2017
SB + ÄB
2018
Kassamässig korrigering - 1 842 232 7 388 - 3 670 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt