Oktober 2018 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för Statsskuldsräntor m.m. blev negativt i oktober då inkomster som redovisas mot anslag översteg utgifterna med 95 miljoner kronor. I oktober 2017 översteg inkomsterna utgifterna med 2 243 miljoner kronor.   

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 4 762 miljoner kronor. Det är 824 miljoner kronor (20,9 procent) högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

Utgifterna för räntor på lån i svenska kronor uppgår hittills i år till 6 104 miljoner kronor, vilket är 194 miljoner kronor högre jämfört med samma period 2017.

När Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att Riksgäldskontoret får den diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av köparen. Överkurser vid emission uppgår för januari-oktober till 3 149 miljoner kronor. Överkurser för motsvarande period föregående år uppgick till 7 670 miljoner kronor.

Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades. Valutakursförlusterna under perioden januari-oktober uppgick till 943 miljoner kronor, vilket är en skillnad på 1 460 miljoner kronor jämfört med samma period 2017 då valutakursvinster på 517 miljoner kronor redovisades.

Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället. Kursförlusterna för perioden januari-oktober var 5 688 miljoner kronor lägre jämfört med motsvarande period 2017.

Tabell 1: Räntor på statsskulden i oktober 2018 jämfört med motsvarande period 2017, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall oktober 2018 Utfall oktober 2017 Förändring oktober Utfall jan-okt 2018 Utfall jan-okt 2017 Skillnad 2018-2017
Räntor på lån i svenska kronor -837 -1 248 411 6 104 5 910 194
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 217 183 34 2 619 1 738 881
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -450 -818 368 -3 149 -7 670 4 521
Summa räntor -1 070 -1 883 813 5 573 -23 5 596
Räntor på in- och utlåning (*) -404 -360 -44 -4 353 -3 804 -549
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 684 -356 1 040 943 -517 1 460
Kursförluster (+)/vinster (-) 695 353 342 2 534 8 221 -5 688
Övrigt 0 0 0 -0 -0 0
Summa ränteutgifter -96 -2 246 2 150 4 697 3 877 820

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
okt 2018
Förändring
jämfört med
okt 2017
Utfall
jan-okt 2018
Förändring
jämfört med
jan-okt 2017
SB + ÄB
2018
26 Statsskuldsräntor m.m. - 95 2 148 4 762 824 11 355
1:1 Räntor på statsskulden - 96 2 150 4 697 820 11 200
1:2 Oförutsedda utgifter 0 0 11 11 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 0 - 2 54 - 7 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt