Oktober 2018 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv blev 504 miljoner kronor i oktober, vilket är 65 miljoner kronor högre än i oktober 2017.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår till 5 285 miljoner kronor för perioden januari-oktober. Det är 648 miljoner kronor (14,0 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet hittills i år motsvarar 68,1 procent av disponibelt belopp. Disponibelt belopp omfattar anvisade medel för utgiftsområdet i statens budget, anslagssparande från föregående år samt indragningar av anslagssparande.

Utgifterna för anslaget 1:5 Näringslivsutveckling är 336 miljoner kronor (96,6 procent) högre jämfört med perioden januari-oktober 2017. Anvisade medel på anslaget har utökats med 621 miljoner kronor (135,0 procent) jämfört med föregående år. Utökningen avser bland annat kapitaltillskott till stiftelsen Norrlandsfonden samt satsningar på elektrifiering av fordonsparken, biodrivmedel och socialt företagande.

Utgifterna för anslaget 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel är 741 miljoner kronor för perioden januari-oktober, vilket också motsvarar hela det anvisade anslaget för år 2018. Utfallet är 111 miljoner kronor (17,6 procent) högre jämfört med motsvarande period 2017.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
okt 2018
Förändring
jämfört med
okt 2017
Utfall
jan-okt 2018
Förändring
jämfört med
jan-okt 2017
SB + ÄB
2018
24 Näringsliv 504 65 5 285 648 7 371
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 263 52 1 718 100 2 915
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 741 111 741
1:5 Näringslivsutveckling 29 14 684 336 1 081
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 153 30 153
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 1
1:21 Patent- och registreringsverket 27 3 260 15 317
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 10
Övriga anslag 186 - 5 1 729 57 2 152
1:1 Verket för innovationssystem 19 0 192 8 238
1:4 Tillväxtverket 19 - 8 221 - 4 272
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 3 - 3 45 3 60
1:7 Turistfrämjande 29 - 1 115 - 5 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 19 2 175 9 239
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 5 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 9 1 14
1:11 Bolagsverket 3 1 38 21 53
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 7 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 1 118 - 1 146
1:14 Konkurrensforskning 1 1 6 1 14
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 2 - 2 12 - 2 23
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 18 2 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 16 - 3 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 0 258 0 309
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 1 - 1 17 - 4 25
2:2 Kommerskollegium 7 0 69 5 87
2:3 Exportfrämjande verksamhet 29 5 300 26 382
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 56 1 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 20 - 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 8 0 31 0 31
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt