Oktober 2018 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev 2 949 miljoner kronor i oktober, vilket är 460 miljoner kronor högre än i oktober 2017. I oktober betalade Jordbruksverket ut EU-stöd avseende åtgärder för landsbygdens miljö och struktur. Jämfört med oktober 2017 har stöden ökat med 237 miljoner kronor.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–oktober till 9 319 miljoner kronor. Det är 322 miljoner kronor (3,6 procent) lägre än samma period föregående år. Endast 48,3 procent av totalt anvisade medel för 2018 har betalats ut. Det beror på att utbetalningarna av gårdsstöd sker först i december.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
okt 2018
Förändring
jämfört med
okt 2017
Utfall
jan-okt 2018
Förändring
jämfört med
jan-okt 2017
SB + ÄB
2018
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 2 949 460 9 319 322 20 087
1:2 Insatser för skogsbruket 64 25 339 138 580
1:10 Gårdsstöd m.m. 79 - 3 572 - 655 6 695
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 1 434 237 2 757 355 4 756
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 925 124 1 601 143 2 458
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 159 8 1 594 76 1 912
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 9 89 89 167
Övriga anslag 278 61 2 367 176 3 518
1:1 Skogsstyrelsen 49 17 359 43 472
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 3 117 19 144
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 9 0 90 2 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 7 - 5 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 6 4 86 - 10 124
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 34 - 2 53
1:8 Statens jordbruksverk 35 - 27 471 - 6 625
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 5 2 5
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 41 31 70 - 19 138
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 0 34 26 25
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 47 45 179 166 283
1:14 Livsmedelsverket 23 - 3 188 - 75 253
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 15 13 192 107 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 44 - 2 43
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 6 - 3 350
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 4 1 97 10 114
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 34 - 22 383 - 79 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt