Oktober 2018 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Utfallet för Kommunikationer blev 6 188 miljoner kronor i oktober, det är 868 miljoner kronor högre än i oktober 2017.

Hittills i år är utfallet 4 126 miljoner kronor högre än samma period 2017 och uppgår till 44 295 miljoner kronor. Det är framför allt utgifterna för utveckling och vidmakthållande av statens transportinfrastruktur som blev högre. Hittills i år är utgifterna för vidmakthållande väg och vidmakthållande järnväg 1 039 miljoner kronor respektive 800 miljoner kronor högre.   

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
okt 2018
Förändring
jämfört med
okt 2017
Utfall
jan-okt 2018
Förändring
jämfört med
jan-okt 2017
SB + ÄB
2018
22 Kommunikationer 6 188 868 44 295 4 126 56 445
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 554 95 17 881 1 488 25 529
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 406 235 18 037 1 860 21 347
1:3 Trafikverket 152 16 1 163 121 1 387
1:11 Trängselskatt i Stockholm 500 615 2 117 808 1 529
1:12 Transportstyrelsen 178 - 7 1 730 20 2 144
1:14 Trängselskatt i Göteborg 14 - 192 544 - 238 900
1:15 Sjöfartsstöd 127 3 1 197 - 58 1 518
Övriga anslag 257 103 1 627 125 2 092
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 0 188 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 0 62 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 0 0 68 0 167
1:7 Trafikavtal 136 53 808 92 930
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 45 4 54
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 19 104 - 49 150
1:13 Trafikanalys 6 1 50 6 68
2:1 Post- och telestyrelsen 3 1 35 12 49
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 9 1 106 0 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 4 3 8 - 2 36
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 6 2 49 34 73
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 26 23 75 28 146
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt