Oktober 2018 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Miljöpolitiken utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål och det generationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styrande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också en struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärdsarbete.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev 1 027 miljoner kronor i oktober. Det är 472 miljoner kronor högre än i oktober 2017.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår hittills i år till 7 420 miljoner kronor. Det är 1 603 miljoner kronor (27,6 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet avser främst för anslagen 1:16 Klimatinvesteringar för bland annat stöd till installation av laddningsinfrastruktur för elfordon, 1:19 Elfordonspremie samt 1:3 Åtgärder för värdefull natur för bland annat skötsel av skyddade områden.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
okt 2018
Förändring
jämfört med
okt 2017
Utfall
jan-okt 2018
Förändring
jämfört med
jan-okt 2017
SB + ÄB
2018
20 Allmän miljö- och naturvård 1 027 472 7 420 1 603 10 828
1:1 Naturvårdsverket 47 6 406 43 549
1:2 Miljöövervakning m.m. 16 5 196 43 410
1:3 Åtgärder för värdefull natur 40 - 3 1 065 281 1 248
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 50 7 692 61 868
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 18 2 269 30 315
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 51 - 17 710 41 950
1:14 Skydd av värdefull natur 304 217 1 013 89 1 418
1:16 Klimatinvesteringar 223 194 748 415 1 640
1:19 Elfordonspremie 49 49 408 408 395
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 60 - 12 593 28 841
Övriga anslag 167 24 1 320 163 2 194
1:5 Miljöforskning - 1 0 67 5 79
1:6 Kemikalieinspektionen 16 - 6 197 - 7 275
1:8 Supermiljöbilspremie 34 - 2 292 9 250
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 22 2 188 7 246
1:10 Klimatanpassning 28 2 93 3 214
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 5 - 5 56 - 28 245
1:13 Internationellt miljösamarbete 5 3 31 10 46
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 22 3 198 16 244
1:17 Elbusspremie 0 0 15 11 100
1:18 Investeringsstöd för gröna städer 29 29 73 73 100
1:20 Industriklivet 0 0 50 50 300
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 6 0 62 18 96
1:14 (2017) Hållbara städer 0 - 3
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt