Oktober 2018 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och digitalisering.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 539 miljoner kronor i oktober, vilket är 76 miljoner kronor högre än i oktober 2017.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–oktober till 13 331 miljoner kronor. Det är 514 miljoner kronor (4,0 procent) högre än samma period föregående år. Ökningen avser främst anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
okt 2018
Förändring
jämfört med
okt 2017
Utfall
jan-okt 2018
Förändring
jämfört med
jan-okt 2017
SB + ÄB
2018
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 539 76 13 331 514 16 356
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 311 56 10 975 359 13 227
1:9 Statistiska centralbyrån 47 6 446 - 7 557
1:11 Finansinspektionen 51 5 490 49 606
1:12 Riksgäldskontoret 23 - 3 227 9 328
1:15 Riksrevisionen 26 - 3 272 3 330
Övriga anslag 81 14 921 101 1 309
1:1 Statskontoret 8 - 1 72 0 98
1:2 Kammarkollegiet 8 2 59 13 73
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 1 11 0 18
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 1 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 8 1 10
1:7 Konjunkturinstitutet 6 0 53 1 65
1:8 Ekonomistyrningsverket 15 1 141 15 175
1:10 Bidragsfastigheter 23 7 170 30 269
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 8 1 10
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 207 - 24 223
1:16 Finansmarknadsforskning 1 0 18 - 4 90
1:17 Upphandlingsmyndigheten 9 1 73 13 92
1:18 Myndigheten för digital förvaltning 9 2 95 53 177
1:19 Statens servicecenter 1 0 5 2 8
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt