Oktober 2018 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev 548 miljoner kronor i oktober. Det är 276 miljoner kronor högre än i oktober 2017. Det högre utfallet avser främst anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår hittills i år till 2 380 miljoner kronor. Det är 486 miljoner kronor (25,7 procent) högre än samma period föregående år. Ökningen avser främst anslagen 1:1 Regionala tillväxtåtgärder samt 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020.

Utfallet hittills i år motsvarar 60,7 procent av totalt anvisade medel för 2018.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
okt 2018
Förändring
jämfört med
okt 2017
Utfall
jan-okt 2018
Förändring
jämfört med
jan-okt 2017
SB + ÄB
2018
19 Regional tillväxt 548 276 2 380 486 3 922
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 323 227 1 128 268 2 100
1:2 Transportbidrag 89 - 12 362 - 4 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 137 61 889 222 1 421
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt