Oktober 2018 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Inom utgiftsområdet ingår utgifter för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande, lantmäteriverksamhet och konsumentpolitik. Området innefattar bl.a. myndigheterna Boverket och Lantmäteriet.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik blev 490 miljoner kronor i oktober. Det är 303 miljoner kronor högre än i oktober 2017. Ökningen avser framför allt utgifter för anslagen 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer samt 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari-oktober till 2 233 miljoner kronor. Det är 995 miljoner kronor (80,4 procent) högre än samma period föregående år. Utgifterna för anslag 1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande är 595 miljoner kronor (195,5 procent) högre jämfört med motsvarande period 2017. Vidare har utgifterna för anslaget 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer ökat med 325 miljoner kronor (482,3 procent) jämfört med samma period 2017.

Utfallet hittills i år motsvarar 32,1 procent av totalt anvisade medel för 2018.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, miljoner kronor
Utfall
okt 2018
Förändring
jämfört med
okt 2017
Utfall
jan-okt 2018
Förändring
jämfört med
jan-okt 2017
SB + ÄB
2018
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 490 303 2 233 995 7 062
1:4 Boverket 27 7 221 50 308
1:6 Lantmäteriet 47 3 457 5 564
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 180 168 392 325 1 000
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande 0 0 1 0 1 395
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 208 126 900 595 3 215
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 2 2 7 7 34
1:11 Innovativt och hållbart byggande 1 1 2 2 75
Övriga anslag 25 - 3 254 11 470
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 1 9 1 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 95
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 0 0 43
1:5 Statens geotekniska institut 4 - 1 35 - 3 47
2:1 Konsumentverket 13 0 130 7 165
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 35 1 44
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 1 - 2 16 - 3 25
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 24 9 26
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 1 0 4 0 4
1:4 (2015) Innovativt byggande 0 - 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt