Oktober 2018 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 2 530 miljoner kronor, det är 554 miljoner kronor högre än i oktober 2017. Ökningen beror på att utgifter för anslag 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet blev 318 miljoner kronor högre. Hittills i år är utfallet för anslaget 1 465 miljoner kronor (3,6 procent) högre.

Hittills i år uppgår utfallet till 14 664 miljoner kronor, det är 1 299 miljoner kronor (9,7 procent) högre. Det beror främst på att utfallet för anslag 14:1 Bidrag till folkbildningen är 508 miljoner kronor (13,2 procent) högre än samma period förra året.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
okt 2018
Förändring
jämfört med
okt 2017
Utfall
jan-okt 2018
Förändring
jämfört med
jan-okt 2017
SB + ÄB
2018
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 2 530 554 14 664 1 299 16 067
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 7 4 469 181 589
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 339 318 1 465 51 1 486
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 90 8 899 56 1 071
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 134 25 402 54 459
8:1 Centrala museer: Myndigheter 112 18 1 041 130 1 267
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 - 1 239 - 1 243
13:5 Insatser för den ideella sektorn 9 7 148 133 152
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 085 123 4 358 508 4 358
Övriga anslag 754 50 5 642 187 6 440
1:1 Statens kulturråd 5 1 37 8 55
1:3 Skapande skola - 7 - 3 183 8 188
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 0 26 1 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 3 2 4 4 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 2 0 12 2 15
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 1 1 201 21 214
2:3 Statens musikverk 6 - 3 87 - 10 117
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 7 - 5 110 - 5 206
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 8 - 3 92 - 3 122
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 - 1 53 0 67
4:1 Statens konstråd 2 1 13 6 31
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 - 1 23 3 43
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 0 10 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 36 9 40
5:1 Konstnärsnämnden 2 1 15 - 1 22
6:1 Riksarkivet 31 11 350 27 398
7:1 Riksantikvarieämbetet 23 4 216 31 270
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 29 4 97 4 271
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 8 8
8:2 Centrala museer: Stiftelser 22 0 216 4 259
8:3 Bidrag till vissa museer 6 0 66 14 76
8:4 Forum för levande historia 4 0 37 - 6 46
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 1
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 0 10 2 13
9:2 Stöd till trossamfund 17 0 79 1 82
10:1 Filmstöd 15 15 567 20 567
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 0 0 10 - 4 10
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 0 4
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 16 - 1 22
11:5 Stöd till taltidningar 5 0 35 0 55
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 6 7 37 2 44
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 12 10 62 32 85
13:1 Stöd till idrotten 488 7 1 964 29 1 964
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 3 3 25 1 52
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 0 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
14:2 Bidrag till tolkutbildning 6 1 47 6 59
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 42 - 1 190 15 190
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 141 25 188
15:1 Lotteriinspektionen 6 2 44 7 70
8:4 (2017) Riksutställningar - 2 - 3 - 2 - 41
13:3 (2017) Bidrag för kvinnors organisering 0 - 28
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt