Oktober 2018 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 6 319 miljoner kronor, det är 1 508 miljoner kronor högre än i oktober 2017. Det beror främst på att utfallet för anslag 1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling blev 971 miljoner kronor högre.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår hittills i år till 62 920 miljoner kronor. Det är 6 184 miljoner kronor (10,9 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet avser främst anslag 1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning (1 375 miljoner kronor), anslag 1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling (971 miljoner kronor) och anslag 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet (796 miljoner kronor).

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
okt 2018
Förändring
jämfört med
okt 2017
Utfall
jan-okt 2018
Förändring
jämfört med
jan-okt 2017
SB + ÄB
2018
16 Utbildning och universitetsforskning 6 319 1 508 62 920 6 184 78 110
1:1 Statens skolverk 77 - 5 823 96 1 144
1:2 Statens skolinspektion 34 0 338 17 405
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 70 18 543 18 723
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 379 274 2 613 796 3 725
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 - 2 4 392 28 4 436
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 10 10 2 134 1 375 2 680
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 334 53 1 793 134 2 205
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 0 2 293 646 2 300
1:19 Bidrag till lärarlöner 0 0 2 020 - 23 4 457
1:21 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 971 971 971 971 1 000
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 6 1 464 60 1 756
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 178 5 1 776 54 2 132
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 172 7 1 722 70 2 067
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 183 6 1 828 61 2 193
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 177 7 1 770 70 2 123
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 5 1 304 50 1 564
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 6 1 449 58 1 739
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 136 4 1 359 42 1 630
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 5 1 164 50 1 397
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 93 3 932 30 1 118
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 129 5 1 291 54 1 550
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 74 3 739 27 887
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 60 2 601 21 721
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 130 4 1 300 45 1 560
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 97 7 968 66 1 161
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 129 4 1 288 39 1 546
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 17 - 10 387 3 732
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 215 5 2 153 52 2 583
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 2 2 45 45 45
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 432 20 4 808 156 6 008
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 0 - 104 - 19 - 560
Övriga anslag 1 681 196 16 672 1 634 20 523
1:4 Sameskolstyrelsen 5 2 44 10 55
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 11 - 5 237 89 297
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 25 27 133 23 190
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 0 67 3 103
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 14 - 17 85 - 3 269
1:11 Bidrag till vissa studier 1 0 13 0 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 9 0 93 4 116
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 172 156 636 521 680
1:17 Skolforskningsinstitutet 2 0 17 1 24
1:18 Praktiknära skolforskning 0 0 19
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 0 0 121 7 163
2:1 Universitetskanslersämbetet 12 1 111 4 145
2:2 Universitets- och högskolerådet 14 - 1 140 12 175
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 3 562 26 674
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 32 1 321 13 385
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 55 2 554 25 664
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 198 9 238
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 3 890 32 1 068
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 28 1 279 10 335
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 3 664 25 797
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 1 221 9 265
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 46 2 462 24 555
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 1 203 8 244
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 78 3 780 35 936
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 8 197 81 237
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 21 1 206 9 248
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 80 3 97
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 51 2 508 23 610
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 9 95 16 114
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 17 0 168 4 202
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 42 1 50
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 9 1 87 5 104
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 29 2 34
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 42 2 418 21 501
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 62 6 74
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 2 360 20 432
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 64 12 77
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 2 380 19 456
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 82 5 98
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 328 16 394
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 57 4 69
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 2 332 20 398
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 53 8 63
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 26 1 258 11 310
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 42 3 51
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 2 304 17 365
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 1 53 12 63
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 14 0 135 4 163
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 16 8 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 54 2 65
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 9 4 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 110 3 132
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 16 8 20
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 2 351 21 421
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 2 70 22 84
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 25 5 30
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 1 17 8 21
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 286 9 2 739 88 3 345
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 35 1 348 14 432
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 7 7 332 - 14 360
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 8 - 7 142 15 163
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 10 - 53 596 223 947
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 1 27 4 34
3:6 Institutet för rymdfysik 5 1 46 2 55
3:7 Kungl. biblioteket 33 1 298 13 370
3:8 Polarforskningssekretariatet 3 3 28 - 2 48
3:9 Sunet 0 - 3 37 4 49
3:10 Centrala etikprövningsnämnden 1 0 4 - 1 7
3:11 Regionala etikprövningsnämnder 2 1 24 1 41
3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 3 1 93 - 1 100
4:1 Internationella program 0 - 1 65 - 7 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 27 - 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 8 1 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 3 2 15 4 21
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt