Oktober 2018 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd blev 2 283 miljoner kronor, det är 261 miljoner kronor högre än i oktober 2017.

Hittills i år är utfallet för utgiftsområdet 17 154 miljoner kronor. Det är 845 miljoner kronor (5,2 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet beror främst på att studiebidraget på gymnasiet har höjts med 200 kronor. Höjningen gäller från och med den 1 mars i år.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
okt 2018
Förändring
jämfört med
okt 2017
Utfall
jan-okt 2018
Förändring
jämfört med
jan-okt 2017
SB + ÄB
2018
15 Studiestöd 2 283 261 17 154 845 24 450
1:1 Studiehjälp 420 72 3 217 464 4 170
1:2 Studiemedel 1 521 189 11 283 422 16 371
1:3 Avsättning för kreditförluster 184 0 1 501 - 61 1 879
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 33 - 41 171 - 186 141
1:7 Studiestartsstöd 35 29 203 192 909
1:8 Centrala studiestödsnämnden 80 11 705 16 875
Övriga anslag 10 2 74 - 1 106
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 5 0 44 0 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 4 2 18 - 2 29
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 12 1 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt