Oktober 2018 Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområdet omfattar områdena arbetsmarknad och arbetsliv och består i huvudsak av utgifter för matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantiersättning och Europeiska socialfonden samt arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Myndigheter inom området är bl.a. Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket och Arbetsdomstolen.

Utfall för utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljoner kr

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv blev 6 541 miljoner kronor i oktober, vilket är 556 miljoner kronor högre än i oktober 2017. 

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari-oktober till 61 552 miljoner kronor. Det är 2 357 miljoner kronor (4,0 procent) högre än samma period föregående år.

För anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd uppgår utgifterna för januari-oktober till 21 853 miljoner kronor vilket är 1 117 miljoner kronor (4,9 procent) lägre än samma period föregående år. Genomsnittligt antal deltagare per månad i arbetsmarknadspolitiska program som berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning uppgick till 161 990 personer under perioden januari-oktober. Det är en minskning med 9 448 personer (5,5 procent) jämfört med genomsnittet för perioden januari-oktober 2017. Antalet deltagare med annan ersättning än aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning har ökat de senaste åren, vilket har bidragit till att utgifterna för aktivitetsstöd inte i samma utsträckning har följt antalet deltagare i insatserna.

Utgifterna för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser uppgår till 10 374 miljoner kronor, vilket är 3 287 miljoner kronor (46,4 procent) högre än perioden januari-oktober 2017. Anslaget finansierar bland annat subventionerade anställningar i form av extratjänster. Det genomsnittliga antalet extratjänster per månad under januari-oktober uppgår till 15 048, vilket är en ökning med 10 828 extratjänster (256,6 procent) jämfört med samma period föregående år. För 2018 används anslaget även för insatser för vissa nyanlända, som 2017 finansierades från utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Hittills i år uppgår utgifterna för ersättningen för insatser för vissa nyanlända till 1 259 miljoner kronor.

Utgifterna för anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. är 892 miljoner kronor (6,2 procent) högre för januari-oktober jämfört med motsvarande period föregående år. Det beror bland annat på att taket för den bidragsgrundande lönen för subventionerade anställningar med lönebidrag höjdes med 7,0 procent till 18 300 kronor per månad från den 1 november 2017. Utgifterna för lönebidrag m.m. har ökat med 415 miljoner kronor (4,0 procent). Dessutom har bidragen till Samhall AB ökat med 477 miljoner kronor (12,3 procent) jämfört med samma period 2017. 

Utgifterna för anslaget 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar är 830 miljoner kronor (16,3 procent) lägre hittills i år jämfört med motsvarande period 2017. Det beror bland annat på att taket för den bidragsgrundande lönen för nystartsjobb sänktes med 9,1 procent till 20 000 kronor per månad från den 1 november 2017. Det genomsnittliga antalet personer med nystartsjobb uppgår för perioden januari-oktober till 33 075 personer per månad. Det är en minskning med 21,6 procent jämfört med samma period 2017.  

Tabell 1 visar antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen i oktober 2018 jämfört med oktober 2017. Antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen uppgick i slutet av oktober till 340 662 personer, vilket är en minskning med 20 039 personer (5,6 procent) jämfört med oktober 2017. Det beror framför allt på ett minskat antal inskrivna män som har minskat med 16 264 personer (8,4 procent). Antalet inskrivna kvinnor födda i Sverige har minskat med 3 770 personer (5,5 procent). Antalet inskrivna kvinnor som är utrikes födda ligger på samma nivå.

Tabell 1: Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Okt 2018 Okt 2017 Förändring, antal Förändring %
Kvinnor 163 697 167 472 -3 775 -2,3
- varav födda i Sverige 64 701 68 471 -3 770 -5,5
- varav utrikes födda 98 996 99 001 -5 0,0
Män 176 925 193 189 -16 264 -8,4
- varav födda i Sverige 76 657 83 934 -7 277 -8,7
- varav utrikes födda 100 268 109 255 -8 987 -8,2
Totalt antal inskrivna 340 622 360 661 -20 039 -5,6

Tabellen redovisar inskrivna arbetslösa som är en summering av öppet arbetslösa och sökande i program. Som öppet arbetslösa räknas de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Källa: Arbetsförmedlingen

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, miljoner kronor
Utfall
okt 2018
Förändring
jämfört med
okt 2017
Utfall
jan-okt 2018
Förändring
jämfört med
jan-okt 2017
SB + ÄB
2018
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 541 556 61 552 2 357 74 121
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 659 - 74 6 618 - 285 8 410
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 2 203 49 21 853 - 1 117 22 700
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 162 378 10 374 3 287 13 922
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 691 179 15 173 892 19 197
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 119 61 1 054 252 1 524
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 118 - 11 1 191 114 1 700
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 468 - 61 4 267 - 830 5 262
Övriga anslag 120 35 1 022 44 1 407
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 11 0 94 - 5 120
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 5 0 34 1 41
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 1 57 8 72
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 47 1 56
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 7 0 8
1:13 Lån till körkort 5 5 7 7 151
2:1 Arbetsmiljöverket 73 19 654 32 788
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 25 1 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 31 0 34
2:4 Medlingsinstitutet 9 7 42 - 1 58
2:5 Arbetslivspolitik 1 0 18 - 7 25
2:6 Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö 1 1 8 8 19
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt